Sökning: "socioekonomisk ställning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden socioekonomisk ställning.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av panikångest : En kvalitativ studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sofie Larsson; Eleonora Brunström; [2018]
  Nyckelord :omvårdnad; kvalitativ; kvinnor; panikattack; panikångest; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Panikångest kännetecknas av återkommande panikattacker som efterföljs av stark rädsla, ångest samt beteendeförändring hos den drabbade. Panikångest drabbar fler kvinnor än män och kan leda till försämrad livskvalitet. Tio procent av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet av en panikattack. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomisk bakgrund och motivation att söka framtida arbeten hos studenter : En studie om potentiella samband

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Karin Strandh; [2016]
  Nyckelord :motivation; job search; socioeconomic-background; SES; motivation; arbetssökande; socioekonomisk bakgrund; SES;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att undersöka att undersöka potentiella samband mellan socioekonomisk bakgrund och motivation att söka framtida arbete hos studenter. Studien genomfördes med hjälp av en enkät som analyserades kvantitativt, där 90 studenter fick ta ställning till olika scenarion gällande arbeten med variation avseende löne- och kvalifikationsnivå. LÄS MER

 3. 3. Veckotidningar : En kvalitativ studie om hur socioekonomisk bakgrund påerkar konsumtion av veckotidnigar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Lignell; [2015]
  Nyckelord :Veckotidninar; socioekonomisk ställning; läsvanor;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom åtta semistrukturerade intervjuer försöka förstå hur de olika respondenternas konsumtion av veckotidningar ser ut beroende på deras socioekonomiska bakgrund. Utifrån studiens syfte anses det vid genomförandet att det är av relevans att även studera respondenternas generella läsvanor. LÄS MER

 4. 4. Varför Läxor? : En studie om lärares syn på läxor och vad lärare grundar sig på när läxor inkluderas eller exkluderas i lärprocessen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Andrén; Amanda Johansson Ferreira; [2014]
  Nyckelord :läxor; högstadium; lärare; enkät;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka varför läxan inkluderas eller exkluderas av lärare på högstadium inom Uppsala län. Detta undersöktes genom en nätenkät där lärare fick ta ställning till frågor rörande läxor. LÄS MER

 5. 5. ”En attraktiv kommun” – Migration, migrationspreferenser och marknadsföring i Uddevalla kommun utifrån demografiska, geografiska och socioekonomiska aspekter.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Länström; [2010-08-12]
  Nyckelord :Migration; Platsmarknadsföring; Uddevalla; Migrationspreferenser;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att ta reda på vilka olika faktorer människor som flyttat till Uddevalla kommun under 2009 anser ha varit avgörande för deras val av bostadsort utifrån demografisk, socioekonomisk och geografisk indelning.Frågeställningar Vilka grupper flyttar till Uddevalla kommun?Vilka bakomliggande faktorer som avgjort valet att flytta till Uddevalla kommun?Hur/om de avgörande faktorerna skiljer sig mellan olika grupper?Finns det några faktorer som är unika eller framträdande med Uddevalla kommun jämfört med Sverige i stort?Vad kan Uddevalla kommun göra för att stimulera inflyttningen?Metod Kvantitativ studie om migranter till Uddevalla kommun under 2009 och deras preferenser. LÄS MER