Sökning: "socioekonomiska områden"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden socioekonomiska områden.

 1. 1. Påverkas regionala arbetsmarknader olika beroende på graden av en dominerande industri vid plötslig ekonomisk recession? -Fallstudie av tre norska regioner-

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulf Philipson; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Länder och regioner, där näringslivet koncentrerats kring ett fåtal industrier eller naturtillgångar är ofta sämre rustade inför plötsliga ekonomiska förändringar, vilket kan leda till förlängd arbetslöshet då nya jobbalternativ är begränsade.Arbetsmarknaden utgör i sig en avgörande faktor för ett lands ekonomiska och välståndsmässiga förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Minskar stöket i utsatta områden omhyresgästerna bor kvar längre?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gunnar Björing; [2019]
  Nyckelord :juvenile delinquency; exposed neighborhoods; housing; social security; school achievements; leisure activities; crime prevention; Ungdomsbrottslighet; utsatta områden; boende; försörjningsstöd; skolprestationer; fritidsaktiviteter; brottsprevention;

  Sammanfattning : Hallunda/Norsborg is considered to be an unsafe residential area. Most likely, young people cause adisproportionate high amount of the portion of the insecurity that is related to crime. LÄS MER

 3. 3. Socialt blandade bostadsområden : En studie om att skapa social hållbarhet med hjälp av mångfald i grannskapet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Erika Tillman; [2019]
  Nyckelord :Social blandning; socialt blandade bostadsområden; segregation; social hållbarhet; socialt hållbara bostadsområden;

  Sammanfattning : Social blandning i bostadsområden kan ses vara en strategi för att arbeta för en ökad social hållbarhet i staden som helhet. I denna uppsats undersöks på vilket sätt socialt blandade bostadsområden kan bana väg för en ökad social hållbarhet och vilka olika infallsvinklar, hinder och möjligheter som kan synliggöras vad gäller social blandning i bostadsområdet. LÄS MER

 4. 4. Särskilt begåvade elever : En studie kring samarbete och anpassning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Robert Berger; Sofia Lehrberg; [2019]
  Nyckelord :Didaktik; socioekonomiska områden; intervju; innehållsanalys; särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur arbetet med att stödja och utmana särskilt begåvade elever är organiserat samt belysa eventuella skillnader i skolor som är placerade i olika socioekonomiska områden. Med begreppet särskilt begåvad menar vi elever som besitter förmågor utöver det vanliga, som de resterande elever inte besitter. LÄS MER

 5. 5. Barn i samspelssvårigheter i förskolan- En studie kring hur specialpedagoger kan stödja förskollärare i deras arbete med barn i samspelssvårigheter i leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Franzén; Annika Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Förskola; lek; samspel; samspelssvårigheter; sociala färdigheter; socialkompetens;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Franzén, Lena och Lindahl, Annika (2019). Barn i samspelssvårigheter i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER