Sökning: "sociohistoriskt perspektiv"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sociohistoriskt perspektiv.

 1. 1. Specialpedagogisk kompetens i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Lewton; [2017]
  Nyckelord :förskola; handledning; sociokulturell teori; specialpedagogisk kompetens; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Problemområde Specialpedagogiken kännetecknas som kunskapsområde av komplexitet och det förekommer stor variation när det gäller hur specialpedagogik diskuteras och beskrivs (Ahlberg, 2013). I min studie vill jag undersöka vilka synsätt det finns på specialpedagogisk kompetens och på handledning som verktyg för en ökad specialpedagogisk kompetens i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Samlärande i en additiv språkmiljö : En studie där barn, vårdnadshavare och pedagoger i samverkan stärker barns identiteter och språkutveckling, utifrån individernas erfarenheter, miljöer och kulturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Wallhäger Barbro; Johanna Forslund; [2012]
  Nyckelord :additiv språkmiljö; aktionsforskning; annat modersmål än svenska; det kompetenta barnet; didaktik; flerspråkighet; identitetsskapande; kontext; kreativitet; Läroplanen för förskolan Lpfö 98 10 Skolverket 2010 ; Montessori; Mosaikmetod; sociohistoriskt och -kulturellt perspektiv; Reggio Emilia; språklekar; språkmedvetande; språkutveckling; socialsamverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med föreliggande examensarbete var att undersöka hur barn med annat modersmål än svenska och deras vårdnadshavare, tillsammans med pedagoger och oss kan utveckla arbetssätt och metoder som stärker barns och vårdnadshavare identitet, samt utvecklar och stödjer språkutvecklingen. Syftet var också att utifrån dessa metoder och arbetssätt utarbeta ett metodhäfte. LÄS MER

 3. 3. Handskrivningens roll : Igår, idag, imorgon

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jenny Björk; Caroline Meijer; [2011]
  Nyckelord :korrekt pennfattning; handskrift; lärare; makt; tradition; sociohistorik;

  Sammanfattning : Vi valde att genomföra en undersökning baserad på intervjuer med syfte att undersöka hur lärare resonerar kring handskrivandets roll i förhållande till ny skrivteknik. Både lärare på högskolenivå och som undervisar i förskoleklass medverkar i studien. LÄS MER