Sökning: "sociokultu-rellt perspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sociokultu-rellt perspektiv.

  1. 1. Lärarens roll i mindre musikgrupper : En intervjuundersökning av ensemblelärare på gymnasiet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

    Författare :Marcus Strandman; [2019]
    Nyckelord :group teaching; ensemble teaching; upper secondary school; teacher role; interviews; socio-cultural perspective; gruppundervisning; ensembleundervisning; gymnasieskolan; lärarrollen; intervjuer; sociokultu-rellt perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur några afroensemblelärare på gymnasiets estetiska program arbetar för att stimulera gruppdynamiska processer i sin undervisning. Tidigare litteratur i ämnet belyser begreppen grupp och gruppdynamik, roller i gruppen, den musicerande gruppen samt att leda en grupp. LÄS MER