Sökning: "sociokulturell lärandeteori"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden sociokulturell lärandeteori.

 1. 1. Hur lärares pedagogiska grundsyn påverkar deras didaktiska val i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Isabelle Wanzelius; Stephanie Johansson Bichara; [2021]
  Nyckelord :Läs- och skrivlärande; skrivutveckling; medvetenhet; didaktiska val; pedagogisk grundsyn; stöttning; sociokulturell lärandeteori;

  Sammanfattning : Sammandrag Studien undersöker hur yrkesverksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar med det tidiga läs- och skrivlärandet och skrivutvecklingen i undervisningen utifrån tre olika pedagogiska synsätt, samt sex olika skrivdiskurser. Studien avser även att undersöka om de lärare som deltagit utgår från någon specifik beprövad metod och om detta blir ett medvetet didaktisk val i planeringen. LÄS MER

 2. 2. Högpresterande elever och den kollaborativa lärmiljön : En undersökning om effekten av kollaborativt och traditionellt arbetssätt på högpresterande elevers inlärning

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Désirée Enderstam; Monika Jensen; [2021]
  Nyckelord :högpresterande elever; kollaborativt lärande; traditionellt lärande; sociokulturell lärandeteori; konstruktivism;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete undersöker huruvida högpresterande elever gynnas av ett kollaborativt arbetssätt i jämförelse med ett traditionellt arbetssätt i inlärningen av glosor eller begrepp. De deltagare som ingår i undersökningen är elever i högstadiet, som antingen har undervisats i tyska eller i kemi. LÄS MER

 3. 3. Det osynliga barnet i Mumindalen : En studie av karaktärerna i Tove Janssons litterära verk Det osynliga barnet (1962)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lisa Sundqvist; Lotta Muukkonen; [2021]
  Nyckelord :Tove Jansson; Det osynliga barnet; Mumintrollet; didaktik; karaktärsanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra hur litterära karaktärer gestaltas i en skönlitterär berättelse. Studien är baserad på Tove Janssons novell Det osynliga barnet (1962). Novellen handlar om lilla Ninni som utsätts för kränkande behandling av sin vårdnadshavare. Till slut blir Ninni osynlig och överlämnas till Muminfamiljen. LÄS MER

 4. 4. Grannspråksundervisning i svenskämnet : Lärares uppfattning om grannspråksundervisning i åk 4-6

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Hamide Berisha; Nadja Backlund; [2021]
  Nyckelord :Svenskämnet i åk 4-6; grannspråksundervisning; styrdokument; nordisk språkpolitik; Helsingforsavtalet; sociokulturell pedagogik;

  Sammanfattning : Studien avser att presentera och tolka de resultat vi har fått in gällande lärares uppfattningar om grannspråksundervisning i svenskämnet. Syftet med studien är att undersöka om lärare i praktiken skapar förutsättningar i grannspråksförståelse och i vilken utsträckning grannspråk undervisas i svenskämnet. LÄS MER

 5. 5. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och detförebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är attundersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidramed sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandethos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER