Sökning: "sociokulturell teori språk"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden sociokulturell teori språk.

 1. 1. Hemläxor för flerspråkiga elever i ämnet svenska : En intervjustudie med sex lärare i årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Rinca; Vlora Feka; [2024]
  Nyckelord :Homework; multilingualism; translanguaging; teacher; elementary school; language; Hemläxor; flerspråkighet; transspråkande; lärare; grundskola; språk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är dels att undersöka hur lärare och skolor arbetar med hemläxor i ämnet svenska för flerspråkiga elever i årskurs 4–6, dels att tolka hur arbetet med hemläxor förhåller sig till sociokulturell teori. Materialet är insamlat med semistrukturerade intervjuer med sex grundskollärare och därefter analyserats utefter innehållet. LÄS MER

 2. 2. Språkrika lärmiljöer i förskolan : En kvalitativ studie om inomhusmiljöns betydelse för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Bogren; Ellinor Cedergren; [2024]
  Nyckelord :språkutveckling; inomhusmiljö; förskola; sociokulturell teori; intervjuer; observationer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare planerar och utformar inomhusmiljön för att stimulera barns språkutveckling. Studien bestod av två delstudier. Delstudie I intervju och delstudie II observation. Insamlingsmetoden för delstudie I intervju var semistrukturerade intervjuer och fem förskollärare intervjuades. LÄS MER

 3. 3. En aktiv reception : strategianvändning för att underlätta läsförståelsen i ett främmande språk

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emelie Wickström; [2024]
  Nyckelord :Läsförståelse; SPINK; läsförståelsestrategi; strategianvändning; läsförståelsetest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa en lässtrategis relevans för läsförståelsen i ett främmande språk för en grupp elever i kursen Moderna språk 3 på gymnasiet, genom tre läsförståelsetester. Vid testen fick eleverna samma text att läsa, och fick besvara samma innehållsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av modersmål i förskolan : En studie om förskollärares beskrivna förhållningssätt, strategier och utmaningar med att inkludera flerspråkiga barns modermåls i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Natalia Hedin; Johanna Håkansson; [2024]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; förskollärare; modersmål;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att inkludera flerspråkiga barns modersmål i förskoleverksamheten. För att undersöka detta har kvalitativa intervjuer genomförts med nio förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en plats för återhämtning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Olof Öhrn; Linnéa Berntsson; [2023-10-24]
  Nyckelord :vila; rekreation; fritidshem; styrning; planering; barns behov;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka hur man arbetar för att erbjuda vila och rekreation i fritidshemmet. För att ta reda på det har vi studerat hur arbetet ser ut i planeringsfasen, i utformningen av verksamheten och i arbetet med eleverna. Vi har utgått från en kvalitativ metod i form av intervjuer med lärare i fritidshem. LÄS MER