Sökning: "sociokulturellt lärande på fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden sociokulturellt lärande på fritidshem.

 1. 1. Specialpedagogik på fritidshem. En intervjustudie med specialpedagoger.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Thorman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som ger bra förutsättningarför lärande för elever i behov av särskilt stöd i fritidshem, både vad gäller detsociala lärandet som kunskapslärandet.Teori: Den teoretiska delen utgår från tre teorier. LÄS MER

 2. 2. Att lära för livet genom en kameralins : - en studie om vilka lärprocesser som synliggörs vid elevers filmskapande ifritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Vikström; Björn Fagergren; [2018]
  Nyckelord :filmskapande; fritidshem; lärprocesser; sociokulturellt perspektiv; intersubjektiva rummet; visuell minietnografisk studie;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka lärprocesser som synliggörs när elever på två fritidshem arbetar medfilmskapande. Studien har inspirerats av en visuell minietnografisk studie där två elevgrupper fråntvå olika fritidshem har observerats genom videoobservationer samt fältanteckningar under totalt fyratillfällen. LÄS MER

 3. 3. Digitala spel i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicklas Cliffmark; Joel Svensson; [2018]
  Nyckelord :Digitala spel; Fritidshem; Datorspel; Tv-spel; Utveckling och lärande; Ramfaktorer i fritidshemmet;

  Sammanfattning : Svenska regeringen har satt som mål att Sverige skall bli ledande i världen på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. De anser att arbetet mot detta mål börjar i skolan. 2017 gjordes en revidering av läroplanen och styrdokumenten där det blev ett ökat fokus på digitalisering. Den nya läroplanen träder i kraft i juli 2018. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar fritidspedagoger för en inkluderande verksamhet för elever med ADHD?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Bemötande; Fritidshem; Förhållningssätt; Inkludering; strategier;

  Sammanfattning : Fritidshemmets huvudsakliga uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och utveckla en social kompetens. Alla elever ska ha samma förutsättningar så att en inkluderande verksamhet möjliggörs (Skolverket, 2014). LÄS MER

 5. 5. Eleverna kan vägleda om de får chansen : Elevers syn på relationsskapande och fritidslärares ledarskap i fritidshemmet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Viktoria Hornbrink; [2017]
  Nyckelord :Ledarskap; Fritidshem; Fritidslärare; Barns perspektiv; Elevers perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om fritidslärares ledarskap och syftet är att ur elevernas perspektiv beskriva hur fritidslärare bör vara i fritidshemmet för att eleverna ska trivas och må bra. Eleverna beskriver viktiga egenskaper fritidslärare bör ha samt vikten av relationsskapande mellan fritidslärare och elever. LÄS MER