Sökning: "sociolingvistisk medvetenhet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sociolingvistisk medvetenhet.

 1. 1. "Jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt" : Gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Förortssvenska; förortsslang; attityder; beskrivningar; sociolingvistisk medvetenhet; gymnasielärare.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på flera former av migrationsrelaterad språklig variation, däribland förortssvenska och förortsslang. Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang . LÄS MER

 2. 2. Sitter yrkeskompetensen i språket? : Attityder till språkliga avvikelser i andraspråkssvenska i skrift

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofia Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Skrift; språkliga avvikelser; andraspråkssvenska; språkattityder; sociolingvistisk medvetenhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Föreställningar kring talspråk i förorten : En attitydundersökning av och bland flerspråkiga ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linn Molife; [2015]
  Nyckelord :förortsslang; förortssvenska; matched guise; sociolingvistik; attityd;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur ungdomar i en Stockholmsförort uppfattar tio olika talprov från fem olika talare (matched guise). Jag har låtit genomföra en enkätundersökning följt av en gruppdiskussion för att få reda hur ungdomarna uppfattar de olika talproven. Studien är inspirerad av Bijvoet och Frauruds SALAM-studie. LÄS MER

 4. 4. "Hon har SFI-uttal" : En perceptionsstudie om hur vuxna andraspråksinlärare uppfattar modersmålssvenska och andraspråkssvenska

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Lili Sara Schmidt; [2014]
  Nyckelord :acquisition of variation; L2 Swedish; listener experiment; second language acquisition; second language learner; sociolinguistic awareness; Swedish as a second language; andraspråksinlärare; andraspråkssvenska; andraspråkstillägnande; lyssnarexperiment; sociolingvistisk medvetenhet; svenska som andraspråk; tillägnande av variation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att kunna identifiera och förstå olika varieteter av målspråket är en grundläggande förutsättning för att andraspråksinlärare av svenska ska kunna bli fullständig deltagare i dagens flerspråkiga svenska samhälle. Den här studien har till syfte att explorativt undersöka vuxna andraspråksinlärares tillägnande av kunskaper i språklig variation vad gäller modersmålssvenska och andraspråkssvenska, samt deras sociolingvistiska medvetenhet. LÄS MER