Sökning: "sociologi integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden sociologi integritet.

 1. 1. Statlig övervakning & Personlig integritet: En narrativ litteraturgenomgång & kvalitativ dokumentanalys av hemlig övervakning, personlig integritet och statlig maktutövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hind Zahroun; [2021]
  Nyckelord :Övervakning; personlig integritet; lagstiftning; tvångsmedel; makt; litteraturgenomgång; dokumentanalys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hemlig övervakning är något som myndigheter uppskattar i sitt arbete mot brottslighet, men den kan även vara problematisk då den hamnar i konflikt med det grundläggande fri- och rättigheter som omfattar skyddet av den enskildes integritet. Bakgrunden i uppsatsen redogör för den personliga integriteten med koppling till lagar om tvångsmedel och därefter presenteras maktteorin utifrån Foucaults maktanalys. LÄS MER

 2. 2. Rätten till personlig integritet efter grov brottslighet - En kvalitativ studie om synen på rättvisa när sexualförbrytare beviljas skyddad identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Patrik Englund; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Brottsoffer; rädsla; rättvisa; sexualförbrytare; skyddad identitet; återfall.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In media today, sex offenders are often described as horrible, monstrous people and are frequently faced with hatred, sometimes in the form of threats of violence. Threats like these can result in sex offenders getting granted identity confidentiality, which has led to a public outrage. LÄS MER

 3. 3. Fysisk integritet i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till barns fysiska integritet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Josefin Gadd; Sarah Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; integritet; förskoleåldern;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vi har arbetat inom förskola i fyra år och har de tre senaste åren utbildat oss till förskollärare utan att någon gång stött på ämnet barns fysiska integritet trots att det är ett av fem barn som blir sexuellt utnyttjade. Det finns mycket tidigare forskning om sexuella övergrepp men denna studie är avgränsad till fysisk integritet i förskolan vilket det tyvärr fanns begränsat med tidigare forskning om. LÄS MER

 4. 4. Frihet under kameraövervakning? − om individens insyn i bildmaterialet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elisabeth Fagerholm; [2012]
  Nyckelord :kameraövervakning; personlig integritet; panoptism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Varför har enskilda individer som fångas på bild av övervakningskameror på allmän plats inte rätt att få tillgång till bildmaterial som de själva förekommer i? Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida utlämnande av bildmaterial till enskilda individer som fångats på bild av övervakningskameror på allmän plats skulle fungera stärkande för den personliga integriteten hos de som övervakas. Den teoretiska utgångspunkten är Michel Foucaults tankar om panoptismen, i vilken han placerar den övervakade individen i centrum för ett nätverk av övervakande aktörer. LÄS MER

 5. 5. Värdigt liv och välbefinnande, enligt vem? : en kvalitativ studie om brukare och biståndshandläggares beskrivningar av ett värdigt liv och välbefinnande : Dignity and well-being, according to whom? : a qualitative study of elderly and assistance officer´s descriptions of a dignified life and wellbeing

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Susanne Grönlund; Anna Zaar; [2011]
  Nyckelord :Nyckelord: Äldreomsorg; värdigt liv; integritet; delaktighet; bemötande; välbefinnande; trygghet och meningsfullhet.;

  Sammanfattning : We are two students named Susanne Grönlund and Anna Zaar and have jointly worked together this c-essay called "dignity and well-being according to whom? The paper is written at Högskolan dalarna in Falun.The purpose of this study was to investigate how the elderly and assistance officer describes dignity and well-being and how it is consistent with the government's bill on the national values that the National Board has developed. LÄS MER