Sökning: "sociologi jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden sociologi jämställdhet.

 1. 1. Arbetarklassföräldrars tredje skift - En studie om projektledning och rättvis fördelning av hemarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Hedström; [2020-10-08]
  Nyckelord :tredje skiftet; återhämtning; work-life balance; hemarbete; jämställdhet; föräldraideal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förklara hur vardagspraktiker formar ansvarsfördelning i det tredje skiftet och hur det påverkar möjligheter till återhämtning för föräldrar med LO-yrken. Uppsatsen handlar om hur samspelet mellan första skiftet (lönearbetet), andra skiftet (utförande av det obetalda hemarbetet) och tredje skiftet (projektledningen och det emotionella ansvaret för hemarbetet) påverkar möjligheterna till återhämtning och hur uppdelningen av hemarbetet skapas. LÄS MER

 2. 2. ”Måste man vara rädd som kvinna, att passa sig liksom?” : En studie om kvinnors upplevelser av föräldraledighetens påverkan på karriären

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marie Sohlman; [2020]
  Nyckelord :Gender equality; gender roles; parental leave; career; women; sociology.; Jämställdhet; könsroller; föräldraledighet; karriär; kvinnor; sociologi.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”En väldigt fluffig fråga” - En fallstudie om hur en större stad arbetar med jämställdhet och trygghet i samhällsplaneringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Halén; [2020]
  Nyckelord :samhällsplanering; jämställdhet; trygghet; könsmaktsordning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällsplanerare måste ta hänsyn till ett flertal aspekter och många mål- och styrdokument i sitt arbete med att utveckla och planera kommunen. En viktig aspekt är jämställdhetsaspekten som åter blivit aktuell. Det är dock inte helt klart hur planerare ska tänka för att främja jämställdhet i samhällsplaneringen. LÄS MER

 4. 4. Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder - En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Frida Stranne Stark; [2019-08-23]
  Nyckelord :Facklig organisation; Genus; Jämställdhet; Motstånd;

  Sammanfattning : Syfte:Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en facklig organisation och hur en facklig organisation implementerar och inventerar jämställdhetsarbete i sin egen organisation. För att skapa en djupare förståelse av organisationens jämställdhetsarbete anläggs i uppsatsen ett genusperspektiv som problematiserar relationerna mellan makt och kön i organisationen. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av femininitet i Aladdin : Förändring i konstruktionen av femininitet mellan Aladdinfilmerna producerade år 1992 och 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Jessica Frostne; [2019]
  Nyckelord :intersectionality; gender; ethnicity; separation; hierarchy; intersektionalitet; genus; etnicitet; separation; hierarkisering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur konstruktionen av femininitet förändras i Disneys filmatiseringar av Aladdin producerade år 1992 och 2019. Utifrån detta syfte har frågeställningen formulerats till att identifiera likheter och skillnader mellan dessa två filmatiseringar gällande hur femininitet framställs hos den kvinnliga huvudkaraktären. LÄS MER