Sökning: "sociologi uppdrag 2"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sociologi uppdrag 2.

 1. 1. Specialpedagogers och arbetsterapeuters uppfattningar om sina uppdrag i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulla Ekeberg; [2020]
  Nyckelord :occupational therapist; school; special educators; arbetsterapi; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ekeberg, Ulla (2020). Specialpedagoger och arbetsterapeuter uppfattningar om sina uppdrag i skolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Kan organisatoriskt engagemang till arbetsplatsen vara en prediktor för upplevd stress?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Annika Finnson; Frida Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Organizational commitment; emotional attachment; work-related stress; gender differences; Organisatoriskt engagemang; känslomässig anknytning; arbetsrelaterad stress; könsskillnader;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar med anledning av stressrelaterade åkommor har ökat stort de senaste åren och det skiljer sig i antalet mellan kvinnor och män. Tidigare forskning visade på att medarbetare med högt organisatoriskt engagemang hade en starkare vilja till att utöva större arbetsinsatser och ansträngningar på uppdrag av organisationen. LÄS MER

 3. 3. Att så ett frö i motvind : En kvalitativ studie gjord på ett SiS-boende i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Peter Lindqvist; Josephine Johansson; [2014]
  Nyckelord :ungdomar; socialt arbete; förbrytare; kriminell; tvångsvård; sociologi; socialpsykologi; beteendevetenskap.;

  Sammanfattning : Tvångsomhändertagandet av problematiska ungdomar ses idag ofta som ett psykiskt krävande arbete. Droger, kriminalitet och våld är centrala delar i ungdomarnas liv. Flertalet av de tidigare forskningarna som gjorts på området fokuserar mer på personalens och/eller de intagnas mående och inte på upplevelsen av deras tillvaro. LÄS MER

 4. 4. Borta bra men hemma hemskt? - Repatriering ur ett identitetsskiftesperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Marie Persson; [2011]
  Nyckelord :repatriering; reentry; omvänd kulturkrock; Hjemvendte.dk; Cultural Identity Model; identitetsskifte; International Human Resource Management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar upplevelsen av att komma hem från längre utlandsuppehåll (repatriering) och hur en förståelse för identitetsskiften vid internationella uppdrag kan användas i International Human Resource Management. Uppsatsens syfte är att 1) beskriva, tolka och förklara hur medlemmar i föreningen Hjemvendte. LÄS MER