Sökning: "sociologi våld mot kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden sociologi våld mot kvinnor.

 1. 1. VEM TAR ANSVAR? En kvalitativ studie om myndigheters och kvinnojourers arbete med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nina Kjellström; Izabella Olsson; [2017-03-13]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; kvinnojour; myndigheter; kunskap; stöd och bemötande;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarI studien undersöks vilket stöd och bemötande myndigheter och kvinnojourer erbjudervåldsutsatta kvinnor, vilka förståelser de har av våldet samt om och hur verksamheternasamverkar. Syftet är att analysera hur kunskapsluckor hos myndigheter kan förklara attvåldsutsatta kvinnor vänder sig till kvinnojourers stödverksamhet när det är polisen,socialtjänsten och hälso- och sjukvården som bär det yttersta ansvaret. LÄS MER

 2. 2. Det dolda våldet i nära relationer : En kvalitativ studie om hur kvinnor med olika bakgrund resonerar kring och förhåller sig till olika våldsformer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Rahma Al-Saady; Yareska Barlari; [2017]
  Nyckelord :Intimate partner violence; women; normalization; social heritage; patriarchate; Våld i nära relationer; kvinnor; normalisering; socialt arv; patriarkat;

  Sammanfattning : Våld riktat mot kvinnor, som mest sker i form av våld i nära relationer, är en avspegling av ojämn maktstruktur mellan män och kvinnor. Därmed anses våld mot kvinnor som en maktutövning, där kvinnors rättigheter och grundläggande friheter utsätts för kränkning. LÄS MER

 3. 3. Frivilliga samhällshjältar i strid mot samhällskollaps - En kvalitativ innehållsanalys av diskussioner om organisationen Soldiers of Odin på Flashback och Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ella Turta; [2016-10-11]
  Nyckelord :soldiers of Odin; medborgargarden; säkerhet; social kontroll; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Bristen på tidigare empirisk forskning om fenomenet medborgargardenligger till grund för min studie. Mitt övergripande syfte är att undersöka om Soldiers of Odin kanförstås som medborgargarden utifrån Les Johnstons (1996) teori. LÄS MER

 4. 4. "I ett samhälle som hellre friar än fäller, står dina ord mot hans."

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Albana Peci; [2014]
  Nyckelord :Brottsoffer; våldsutsatta kvinnor; våld i nära relation; idealiskt offer; brottsofferhierarki.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation och hur de anser att de har blivit bemötta utav tre instanser, sjukvården, socialtjänsten och polisen. Arbetet inleds med en historisk bakgrund av den våldsutsatta kvinnans rättigheter, en del om definiering av begrepp samt en översikt av tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. När hans värld blir hennes - en sociologisk studie om kvinnors upplevelser av sina destruktiva förhållanden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Dafina Krasniqi; [2013]
  Nyckelord :skam; kvinnomisshandel; internalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är idag ett stort globalt samhällsproblem som inte uppmärksammandes på allvar förrän 1990-talet. En förklaring till att det råder kvinnomisshandel, beror på den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. LÄS MER