Sökning: "sociologiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden sociologiska ämnen.

 1. 1. Sametinget och FN-rapporten : En deskriptiv och komparativ studier av diskurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Hedman; [2019]
  Nyckelord :FN-rapport; Sametinget; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en deskriptiv, komparativ studie av de diskurser som aktualiseras i en FN-rapport och på Sametingets hemsida. Syftet är att tematiskt undersöka diskurserna men även att utröna hur agens beskrivs. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju trevligare att vara på en fest med både killar och tjejer” : En studie om HR-avdelningens könsfördelning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :John Fager; Anna Hagman; [2019]
  Nyckelord :Horisontell könssegregering; HR; human resource management; jämställdhet; arbetsgrupper; könsintegrering; doing gender; personalvetarutbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera hur strategisk HR-personal resonerar kring den ojämlika könsfördelningen inom HR-branschen i allmänhet, samt könsfördelningen på deras egna HR-avdelningar. Vi har använt kvalitativ metod och utfört enskilda semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. När kommunikationen brister : En litteraturstudie om talrädsla, kommunikationsprocess och våga-tala kurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Joanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Talängslan; kommunikation mellan människor; retorik;

  Sammanfattning : Målet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla. Vidare intas ett didaktiskt sociokulturellt perspektiv på elev och lärande samt vad som föreskrivs i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) och elevernas rättigheter till kommunikativa kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionen av genus i media : En jämförande diskursanalys över framställningen av kvinnliga respektive manliga chefer i Dagens industri

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabel Sandebjer; [2017]
  Nyckelord :Genus; chefer; doing gender; genussystem; representation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras i dagstidningar genom att undersöka vilka diskurser som finns i Dagens industri, detta med ett fokus på personer i ledande positioner. Studien syftar även till att jämföra de diskurser som återfinns om kvinnliga respektive manliga chefer med grund i att studera hur denna skillnad påverkar könsrepresentationen i tidningen. LÄS MER

 5. 5. "Alla 'utomkommande' är i min världs potentiella mördare"- En studie i internetbaserade kommentarers uttryckta hotbilder och deras anknytning till rädsla

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mimmi Thor; [2016]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Islamofobi och främlingsfientlighet på internet är aktuella ämnen både i samhällsdebatten och i samhällsvetenskaplig forskning idag. Tidigare forskning på området har dominerats av ett makroperspektiv med fokus på politiska processer eller socioekonomisk status, färre av studierna har utgått från ett mikroperspektiv. LÄS MER