Sökning: "sociologiska ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden sociologiska ämnen.

 1. 1. Chefen som en gång vill lära sig flyga : En analys av konstruktiv kritik från chef till medarbetare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Larsson; [2022]
  Nyckelord :Konstruktiv kritik; Chef; medarbetare; personlighet;

  Sammanfattning : Företag har sedan taylorismens introduktion haft en intresse av att förbättra medarbetarnas arbetsprestation. Denna vilja till att utveckla medarbetare tar sig uttryck via konstruktiv kritik: feedback, utvecklingssamtal, återkoppling och dylikt. LÄS MER

 2. 2. Youth Aware of Mental Health, en utvärderande studie av det hälsofrämjande programmet YAM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl Harris; [2021]
  Nyckelord :organisationssociologi; organisationskultur; process-utvärdering; ledarskap; effektivitet; relationssymboler.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det är numera allmänt känt att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland barn och unga. För att motverka denna negativa trend görs samhälleliga satsningar i hälsofrämjande program. Youth Aware of Mental Health är ett sådant program, och verkar för att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och förebyggandet av suicid. LÄS MER

 3. 3. "Finns ingen glädje som man får när man är på plats." En kvalitativ studie av gymnasielärares erfarenheter av distansundervisning under Corona pandemin!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alma Kahriman; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Covid19; lärarroll; lärarelev relation; distansundervisning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har syftet varit att undersöka gymnasielärares erfarenhet av övergången till distansundervisning under Corona pandemin samt vilka konsekvenser den har på lärare-elev relationen och lärarrollen. För att nå förståelse om hur interaktionen med elever har påverkats har jag valt att använda mig av symbolisk interaktionism samt Goffmans dramatugiska perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Black Lives Matter? : En kritisk diskursanalys av framställandet av en antirasistisk rörelse i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ebba Pers; Gabriella Franzén; [2021]
  Nyckelord :the other; diskurs; tidningsartiklar; Black Lives Matter; textanalys; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker diskursen kring Black Lives Matter-rörelsen och rasism i svensk nyhetsmedia. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Black Lives Matter rörelsen i samband med George Floyds död har framställs i nyhetsartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under det senaste året. LÄS MER

 5. 5. LÄRARES KOLLABORATIVA LÄRANDE En studie av förutsättningar för lärares kollaborativa arbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lena Göthe; [2020-03-09]
  Nyckelord :jämförande fallstudie; kollaborativt lärande; kollegialt lärande; lärgrupp; lärledare; processledarskap; skolutveckling; sociologisk nyinstitutionalism;

  Sammanfattning : Enligt forskning är den typ av kollegialt lärande som har positiva effekter på elevers lärande kollaborativt. Denna studie undersöker de strukturer som skapar förutsättningar för ett mer utvecklat respektive mindre utvecklat kollaborativt lärande. Detta i syfte att identifiera det som gör att det faktiskt fungerar. LÄS MER