Sökning: "sociologiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade orden sociologiska frågeställningar.

 1. 1. Vem ska vi anställa? : En studie om betydelsen av den arbetssökandes värderingar i rekryteringsprocessen och betydelsen av matchningen mellan den arbetssökandes värderingar och organisationens.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fredrik Öquist; [2020]
  Nyckelord :Values; valuebased recruitment; recruitment process; matchning; Värderingar; värderingsstyrd rekrytering; rekryteringsprocessen; matchning;

  Sammanfattning : Studien genomförs utifrån en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer med specialister inom rekrytering. Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse arbetssökandes värderingar, i jämförelse med deras kompetens, har i rekryteringsprocessen. Samt vad respondenterna anser generellt är av stor betydelse i urvalet. LÄS MER

 2. 2. Rekryteringsprocess : En kvalitativ studie om jämförelse i upplevelser från jobbsökandes perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Westman; Sofia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Upplevelser; Rekryteringsprocess; Dramaturgiska perspektiv;

  Sammanfattning : Upplevelser som de jobbsökande får under rekryteringsprocesser är något som är intressant attförstå, för i slutändan är det alltid två som väljer, personen som söker jobbet och företaget.Det finns tidigare forskning om ämnet, men inte enbart från de jobbsökandes synvinkel ellerupplevelser. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar i en föränderlig värld - En studie om organisationsförändringar inom Svenska Röda Korset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anette Wallin Østberg; Patrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Svenska Röda Korset; Senmodernitet; Tredje sektorn; Förändringsprocess; Tjänstemän; Frivilliga ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. LÄS MER

 4. 4. Försäkringskassans bedömning av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :sali saimato; Isufi vjosa; [2020]
  Nyckelord :försäkringskassan; arbetsförmågan; psykisk ohälsa; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga vid psykiskohälsa. Vidare syftar uppsatsen också till att undersöka de möjliga maktstrukturer somförekommer vid sjukskrivningsprocessen men också mellan olika aktörer. LÄS MER

 5. 5. Skilsmässor bland framgångsrika kvinnor : En kvalitativ studie om heterosexuella pars förhållanden när kvinnan har högre ekonomi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Salma Jammal; [2020]
  Nyckelord :Skilsmässa; könsmaktsordning; förhållande; framgång; genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar framgångsrika heterosexuella kvinnor som har i någon form separerats eller upplevd skilsmässa. Uppsatsen studerar vad orsaken av separationen kan bero på, då flera studier menar att chansen för skilsmässa hos par med en framgångsrik kvinna ökar, desto mer framgång en kvinna blir eller har en högre arbetsinkomst än hennes partner. LÄS MER