Sökning: "sociologiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 458 uppsatser innehållade orden sociologiska frågeställningar.

 1. 1. Ensamhet genom distansundervisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Esma Sarihan; [2021]
  Nyckelord :ensamhet; distansundervisning; social distans; kommunikation; avskildhet; existentiell ensamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet är något som alla människor upplever någon gång i livet. Många gånger väljer människor att vara ensamma och ibland tvingas de på en ensamhet ofrivilligt. Existentiell ensamhet uppstår i och med omständigheterna i samhället och avskildhet är en ensamhet som är självvald av den enskilda individen. LÄS MER

 2. 2. Vem ska vi anställa? : En studie om betydelsen av den arbetssökandes värderingar i rekryteringsprocessen och betydelsen av matchningen mellan den arbetssökandes värderingar och organisationens.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fredrik Öquist; [2020]
  Nyckelord :Values; valuebased recruitment; recruitment process; matchning; Värderingar; värderingsstyrd rekrytering; rekryteringsprocessen; matchning;

  Sammanfattning : Studien genomförs utifrån en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer med specialister inom rekrytering. Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse arbetssökandes värderingar, i jämförelse med deras kompetens, har i rekryteringsprocessen. Samt vad respondenterna anser generellt är av stor betydelse i urvalet. LÄS MER

 3. 3. Vem kan bli bankdirektör? : Avancemangsmöjligheter i en svensk bank år 2020.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Nyström; Ellinor Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Bank- och finansbranschen; Handelsbanken; Tvärsnittsdesign; Kvantitativ; Linjär regressionsanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar övergripande till att studera avancemangsmöjligheter inom Handelsbanken Capital Markets i relation till anställdas kön, uttagen föräldraledighet och anställningstid. Jämställdhet på en arbetsplats definieras i denna studie utifrån frekvensmått på 40/60 gällande kön, medan avancemangsmöjligheter definieras utifrån att besitta en chefsposition. LÄS MER

 4. 4. "Att bädda för ett jobb i framtiden" : En kvalitativ studie om ungas resonemang bakomutbildningsbeslutet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Edström; Ida Lassus; [2020]
  Nyckelord :Rationella val; humankapital; utbildningsval; riskundvikande; kunskap; mål; preferenser; normer; kostnad; avkastning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på och belysa drivande mekanismer bakom ungas beslut att utbilda sig, eftersom kunskapen om sådana mekanismer rentav kan användas för att utformaden framtida arbetsmarknaden. Vad är det som får unga i branscher utan krav på kompetens att studera och i vilken utsträckning avser de genom sin utbildning utökar sina möjligheter? Meden vald kvalitativ metodansats kan studien få svar på ställda forskningsfrågor genom en djupare kontextuell förståelse. LÄS MER

 5. 5. Att stödja alla barns lek och lekandet i förskolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eva Svanerud; [2020]
  Nyckelord :Preschool; play; teaching; preschool teacher; special educator; principal; collaboration; children with special needs; social interaction; Förskola; lek; undervisning; förskollärare; specialpedagog; rektor; samverkan; barn i behov av särskilt stöd; socialt samspel;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är att undersöka och kritiskt granska synen på lek och vilket handlande det kan generera. Särskilt avser studien undersöka hur förskollärare, specialpedagoger och rektorer ser på förskollärares handlande samt hur den specialpedagogiska rollen beskrivs i relation till förskollärares handlande och barns lek. LÄS MER