Sökning: "sociologiska frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 469 uppsatser innehållade orden sociologiska frågeställningar.

 1. 1. Distansarbete - under en pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Layla Noroozy; Loucine Hakopian; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; Covid-19; Krav och kontroll; Övervakning; Gränsdragning; Flexibilitet; Hälsoeffekter.;

  Sammanfattning : Sedan pandemins utbredning (Covid-19) har distansarbetet orsakat stora förändringar inom den organisatoriska strukturen. Med de uppdaterade rekommendationerna har Folkhälsomyndigheten uppmuntrat företag och organisationer att förlänga hemarbetet för de anställda. LÄS MER

 2. 2. "De är uppväxta med de här sakernaoch tycker att vi lägger oss i …” : En studie om ansiktstäckande kläders påverkan på klientkommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Kristoffersson; Pia Moisio; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; täckande klädsel; slöja; socialt arbete; våld i nära relation; särskilt utsatta grupper;

  Sammanfattning : Det är svårt att hitta svensk forskning om ansiktsdöljande klädsels effekter på kommunikationen mellan socialarbetare och klienter. Uppsatsen uppmärksammar en kunskapslucka i den sociologiska forskningen och ger läsaren en inblick i 46 svenska socialarbetares upplevelser av kommunikation med klienter bärande olika slags ansiktstäckande klädsel. LÄS MER

 3. 3. Elefanten i rummet : en fenomenologisk intervjustudie om hur barn som växer upp med våld upplever att det talas om våldet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Åker; Emelie Stål; [2021]
  Nyckelord :våld i hemmet; bevittna våld; respons;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med vuxna individer som vuxit upp i hem där det förekommit våld. Uppsatsen behandlar respondenternas upplevelser av om och hur det talades om våldet samt den respons de upplevt från utomstående kopplat till våldet. LÄS MER

 4. 4. Könsskillnader i stress : - en kvantitativ studie om föräldrars självskattade stress i relation till arbetstid

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karolina Ros; Julia Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Stress; Könsskillnad; Arbetstid; Rollstressteori; Rollkonflikt; Rollexpansionsteori; Doing Gender;

  Sammanfattning : En förutsättning för ett välmående samhälle är bland annat jämställdhet när det kommer till psykisk hälsa. I dagens samhälle sjukskrivs allt fler till följd av stress och stressrelaterade sjukdomar. Mycket tyder dock på att upplevelse av stress och stressrelaterade sjukdomar är ojämnt fördelad mellan män och kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Ensamhet genom distansundervisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Esma Sarihan; [2021]
  Nyckelord :ensamhet; distansundervisning; social distans; kommunikation; avskildhet; existentiell ensamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet är något som alla människor upplever någon gång i livet. Många gånger väljer människor att vara ensamma och ibland tvingas de på en ensamhet ofrivilligt. Existentiell ensamhet uppstår i och med omständigheterna i samhället och avskildhet är en ensamhet som är självvald av den enskilda individen. LÄS MER