Sökning: "sociologiska teman"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden sociologiska teman.

 1. 1. ”Jag tror det behovet kommer explodera” : En studie om bibliotekarier- och journalisters kompetensbehov i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aurora Chevlin; [2019]
  Nyckelord :Kompetensbehov; utbildningsinnehåll; akademisering; professionalisering; yrkespraktik; bibliotekarier; journalister.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur nyexaminerade bibliotekarier och journalister upplever sin kompetens i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet. Utifrån analys och kodning har teman som pedagogik och teknik urskilts som kompetensbehov bland bibliotekarier och journalister i deras yrkespraktik. LÄS MER

 2. 2. Får alla vara med? : En studie om seniorers upplevelser av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elise Planchard; Malin Remmegård; [2019]
  Nyckelord :Giddens; digitalisering; digitala verktyg; samhällsförändring; seniorer; internet; digitalt utanförskap; digital klyfta; urbäddning; reflexivitet; distansering; ontologisk trygghet; senmoderna samhället;

  Sammanfattning : I vårt digitaliserade samhälle finns 1,1 miljoner svenskar som inte använder sig av internet dagligen, däribland 500 000 som aldrig använder sig av det. Den största gemensamma nämnaren för digitalt utanförskap har visat sig vara ålder. Studiens syfte har varit att undersöka hur seniorer upplever digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Inställd klassresa- ur ett kvinnligt arbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Isabella Lindal Jordanidou; [2019]
  Nyckelord :arbetarklass; kvinnor; klassreproduktion; social mobilitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnor i arbetarklassen är på flera sätt särskilt osynliggjorda i dagens Sverige. Den sociala mobiliteten, i form av klassresor, ses som ett ideal och lyfts ofta fram. LÄS MER

 4. 4. Resan från skola till arbetsliv : En intervjustudie med gymnasielärare om unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningars förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Sindsjö; Liam Sallmander; [2019]
  Nyckelord :Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; unga vuxna; skola; inträde; arbetsmarknaden; gymnasielärare; stigma; kapital; humankapital;

  Sammanfattning : Att ha ett arbete är centralt för att vara en del av samhället och bidrar inte bara med ekonomisk trygghet utan även en meningsfull tillvaro. Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har betydande svårigheter vid inträde på arbetsmarknaden i jämförelse med andra grupper. LÄS MER

 5. 5. Att bli lånad till ett jobb : En kvalitativ studie om bemanningssjuksköterskor och deras upplevelser av att arbeta på korta uppdrag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Asta Skruzdyte; [2018]
  Nyckelord :Yrkessocialisation; lojalitet; utanförskap;

  Sammanfattning : ”Att bli lånad till ett jobb” är en kvalitativ studie om sociala relationer på arbetsplatser som sjuksköterskorna blir placerade på via bemanningsföretag. Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för bemanningssjuksköterskornas arbetssituation, lyfta fram positiva och negativa aspekter och dem påverkande faktorerna för att öppna upp för möjliga förbättringar av arbetssituation. LÄS MER