Sökning: "sociologiskt perspektiv stress"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sociologiskt perspektiv stress.

 1. 1. DÖDEN OCH ARBETSPLATSEN - En kvalitativ sociologisk studie om att förstå arbetssituationen för en sörjande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ingrid Orsén; Håkan Robinson; [2020-08-18]
  Nyckelord :arbete; sociologi; sörja; stöd;

  Sammanfattning : Syfte - Ur ett sociologiskt perspektiv skapa förståelse för hur förlusten av en anhörig påverkat en arbetstagares situation på jobbet. Frågeställning - Vilken betydelse för den sörjande hade följande: 1 relationer med cheferna på arbetsplatsen? 2. relationer med kollegorna på arbetsplatsen? 3. LÄS MER

 2. 2. ”Hade jag inte haft dysfori hade jag inte börjat strunta i maten.” – En fördjupande studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jakob Bohman; [2019]
  Nyckelord :ätstörningar; transpersoner; binära könssystemet; minoritetsstress; social kontroll; alienation; performativitet; kunskapssociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Jakob Bohman Titel: Titel – En fördjupande studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar. Masteruppsats: SOCM04 30 hp Handledare: Mikael Klintman Sociologiska institutionen, vårterminen 2019 Transpersoner är starkt överrepresenterade inom ätstörningsstatistiken. LÄS MER

 3. 3. "Ett föräldraskap i uppförsbacke" En integrativ forskningsöversikt om intellektuell funktionsnedsättning och föräldraskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Olivia Borglund Hjalmarsson; Emma Kitzing; [2016]
  Nyckelord :föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning; föräldraskap; social kontext;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Föreliggande studie redogör för att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en utsatt grupp i samhället, som ofta har svårigheter att vidmakthålla föräldrarollen. Under det senaste årtiondet har forskningen kring föräldraskap och IF förändrats. LÄS MER

 4. 4. Att vägleda barn i ett senmodernt samhälle : en studie där föräldrar berättar om sina upplevelser av att uppfostra barn i vår tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Malin Burke; Christina Ståhl; [2010]
  Nyckelord :senmodernitet; uppfostran; föräldraskap; trygghet; familj;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur föräldrar ser på sin föräldraroll idag och vi har valt att betrakta det ur ett sociologiskt perspektiv med sociokulturella teorier. Syftet är att undersöka senmoderna föräldrars syn på sin roll som uppfostrare under deras barn/barns uppväxt. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta i hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Belkize Xhemajli; Anette Svensson; [2008]
  Nyckelord :Arbetssituationen; sjukskrivningar; status; trygghet; kontinuitet och stress;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett sociologiskt perspektiv försöka betona arbetssituationen i hemtjänsten. Vi har gjort en kvalitativ studie och vårt empiriska material är intervjuer med områdeschefer och undersköterskor. Resultatet visar att arbetsmiljön i hemtjänsten är stressig och att yrket anses ha låg status. LÄS MER