Sökning: "socionom"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet socionom.

 1. 1. "...den känslan hängde med jättemånga år"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nina Karic; Lisa Hansson; [2019]
  Nyckelord :compassion fatigue; copingstrategier; handledning; påverkan; socialt stöd;

  Sammanfattning : Arbetet som socionom innebär att gång på gång exponeras för andra människor starka känslor och kan i förlängningen leda till att den yrkesverksamma blir känslomässigt dränerad. Denna studie syftar till att undersöka hur socionomer, verksamma klientnära och behandlande, inom barn och familj, upplever att de påverkas av att arbeta med tunga ärenden. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapandet i korstrycket : Mellancheferna inom sektionen för barn och unga och deras ledarskapsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tanja Öberg; Lina Alkner-Timner; [2019]
  Nyckelord :Leadership; management; constructing leadership; social services; child welfare; decision making; priorities; domain theory; critical realism; parallel process; social worker; code of ethics; professions identification.; Ledare; chef; skapa ledarskap; socialtjänst; individ- och familjeomsorg; sektionen för barn och unga; val; prioriteringar; domänteori; kritisk realism; parallellprocesser; socionom; etisk kod; professionsidentifikation.;

  Sammanfattning : Mellanchefer inom socialtjänstens sektion för barn och unga arbetar i en motstridig organisation. Mellancheferna blir länken som fogar samman politiskt fattade beslut med förvaltningens krav och förväntningar, personalgruppens behov och klienternas rätt till hjälp och stöd. LÄS MER

 3. 3. Alla barn är lika mycket värda! : En kvalitativ studie om hur LSS-handläggare till barn bemöter och inkluderar deras klienter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ebba Kaiser; Mimmi Dahlbom; [2019]
  Nyckelord :Socialt arbete; LSS-lagen; barn; samarbete och delaktighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka i vilken mån handläggarna inom “Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade” (LSS) involverar barnen i deras utredningar om möjliga insatser och om de tänker på deras bästa vid beviljande av insatser. Undersökningen bygger på sju semistrukturerade intervjuer med LSS-handläggare som genomfördes i sex olika kommuner i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. ”Man är ju socionom, men också chef, så jag är både och” : En intervjustudie om upplevelsen av rollkonflikt hos enhetschefer inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patrik Persson; Karin Kallin; [2019]
  Nyckelord :Profession; Leadership in social work; Occupational identity; Identity; Professional social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : “I am a social worker, but also a manager, so I'm both” - A interview study about how managers experience the role conflict within the social services. The aim of this study was to describe and analyze how managers experience the role conflict within social services. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan förskola och socialtjänst : En socialkonstruktivistisk analys av samverkan i en specialpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sanna Röök; Annicka Enell; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; förskola; socialtjänst; specialpedagogik; barn; i; utsatt; familjesituation; rektor; specialpedagog; socionom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom analys av intervjuer med specialpedagoger, rektorer och socionomer få fram ny kunskap om hur det praktiska arbetet och samverkan mellan förskola och socialtjänst kring barn i utsatta familjesituationer gestaltas.  Studiens empiriska material består av elva kvalitativa intervjuer med tolv informanter; specialpedagoger, rektorer och socionomer, som alla arbetar med samverkan kring barn i utsatta familjesituationer. LÄS MER