Sökning: "socionom"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet socionom.

 1. 1. En främmande fågel i en medicinsk värld. En kvalitativ studie gällande hälso- och sjukvårdskuratorer inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Lindqvist; Tove Breiler; [2021-02-05]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk vård; medicinskt perspektiv; psykosocialt perspektiv; socionom; hälso- och sjukvårdskurator; kuratorns yrkesroll; kuratorns uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser kring sin professionella roll i det rättspsykiatriska fältet samt att undersöka hur kuratorerna betraktar den medicinska behandlingen som sker inom den rättspsykiatriska vården. Frågeställningarna som formulerats utefter studiens syfte är följande; Hur beskrivs kuratorsrollens funktion i förhållande till det rättspsykiatriska fältet? Hur upplever kuratorerna att sitt specifika perspektiv och arbetssätt får spelrum i sammanhang där de verkar? Hur beskriver kuratorerna att de betraktar den medicinska behandling som sker inom den rättspsykiatriska vården? Hur upplevs den medicinska behandlingen i relation till psykosociala insatser? För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod använts med ambition till ett induktivt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Socialtjänstens insatser - En avgörande faktor för de utsatta kvinnornas självständighet : Effekterna av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Layla Weiss; Susanne Henricsson; [2021]
  Nyckelord :Social work; abused women; Covid-19; social services; Socialt arbete; våldsutsatta kvinnor; Covid-19; socialtjänstens insatser;

  Sammanfattning : Våldet mot kvinnorna är idag ett stort socialt problem som diskuteras världen över och är ett högst aktuellt ämne i Sverige. Socialtjänsten bär det yttersta ansvaret för att hjälpa och stötta dessa kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Socionomers erfarenheter om stress i arbetet : En kvalitativ studie om behandlares stressupplevelser i öppenvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabell Ladegren; Moa Nejderyd; [2021]
  Nyckelord :Öppenvård; Socionom; Arbetsrelaterad stress; Pandemi;

  Sammanfattning : Som socionomstudent har man många gånger fått höra att yrken inom socialt arbete kan vara stressfulla. Detta väckte ett intresse att fördjupa sig om hur det kan se ut på en arbetsplats inom ett visst yrke, och se hur stress kan påverka ens arbete i och med att man arbetar med människor. LÄS MER

 4. 4. "Jag är inte socionom, jag är lärare" : En intervjustuide om lärares erfarenheter av att arbeta med elever med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sandra Eliasson; Diana Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :lärarrollen; elev; psykisk ohälsa; bemötande;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks olika aspekter av lärarens erfarenheter av att arbeta med elever som lider av psykisk ohälsa. Lämplig pedagogisk teori till denna undersökes blev KASAM.  Metoden som användes var kvalitativ intervju där fem lärare berättade om deras erfarenheter kring bemötande och arbete med elever som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. "Vi är inga robotar" : En studie om emotinellt arbete och dess påverkan bland socionomer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jazmin Johansson; Sara Jönsson; [2021]
  Nyckelord :social worker; support; crisis and grief; emotional fatigue; emotional work.; socionom; stöd; kris och sorg; emotionell utmattning; känslomässigt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socionomer påverkas emotionellt av att arbeta med klienter i kris och sorg. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att på bästa sätt besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte. Vi har genomfört fem intervjuer. LÄS MER