Sökning: "socionom"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet socionom.

 1. 1. En främmande fågel i en medicinsk värld. En kvalitativ studie gällande hälso- och sjukvårdskuratorer inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Lindqvist; Tove Breiler; [2021-02-05]
  Nyckelord :rättspsykiatrisk vård; medicinskt perspektiv; psykosocialt perspektiv; socionom; hälso- och sjukvårdskurator; kuratorns yrkesroll; kuratorns uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser kring sin professionella roll i det rättspsykiatriska fältet samt att undersöka hur kuratorerna betraktar den medicinska behandlingen som sker inom den rättspsykiatriska vården. Frågeställningarna som formulerats utefter studiens syfte är följande; Hur beskrivs kuratorsrollens funktion i förhållande till det rättspsykiatriska fältet? Hur upplever kuratorerna att sitt specifika perspektiv och arbetssätt får spelrum i sammanhang där de verkar? Hur beskriver kuratorerna att de betraktar den medicinska behandling som sker inom den rättspsykiatriska vården? Hur upplevs den medicinska behandlingen i relation till psykosociala insatser? För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ metod använts med ambition till ett induktivt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Socialtjänstens insatser - En avgörande faktor för de utsatta kvinnornas självständighet : Effekterna av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Layla Weiss; Susanne Henricsson; [2021]
  Nyckelord :Social work; abused women; Covid-19; social services; Socialt arbete; våldsutsatta kvinnor; Covid-19; socialtjänstens insatser;

  Sammanfattning : Våldet mot kvinnorna är idag ett stort socialt problem som diskuteras världen över och är ett högst aktuellt ämne i Sverige. Socialtjänsten bär det yttersta ansvaret för att hjälpa och stötta dessa kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Socionomers erfarenheter om stress i arbetet : En kvalitativ studie om behandlares stressupplevelser i öppenvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabell Ladegren; Moa Nejderyd; [2021]
  Nyckelord :Öppenvård; Socionom; Arbetsrelaterad stress; Pandemi;

  Sammanfattning : Som socionomstudent har man många gånger fått höra att yrken inom socialt arbete kan vara stressfulla. Detta väckte ett intresse att fördjupa sig om hur det kan se ut på en arbetsplats inom ett visst yrke, och se hur stress kan påverka ens arbete i och med att man arbetar med människor. LÄS MER

 4. 4. ”Det var min närmsta arbetsledare och min chef som gav mig det emotionella stödet, som hade störst betydelse” : En kvalitativ studie om det emotionella stödets betydelse i samband med socionomers återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Eva Björklind; [2021]
  Nyckelord :Sick leave; Absenteeism; Fatigue syndrome; Clinical burnout; Social support; Emotional support; Support from the employer; Social worker; Sjukskrivning; Utmattningssyndrom; Socialt stöd; Emotionellt stöd; Arbetsgivares stöd; Socionom;

  Sammanfattning : People in Sweden are living longer than ever before, as research and improvements in medical care become progressively more advanced. Yet, absenteeism related to stress and clinical burnout has increased dramatically in the past decade. LÄS MER

 5. 5. "Den professionella utvecklingen pågår under hela yrkeslivet" : En narrativ intervjustudie om socionomers identitetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Moa Karlsson; Mica Hulin; [2021]
  Nyckelord :Social worker; identity; process; professional identity; identity development; narrative method; Socionom; socialarbetare; identitet; process; professionell identitet; identitetsutveckling; narrativ metod;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka processen för hur socionomers professionella yrkesidentitet framträder. Hur identiteten utvecklas i förhållande till professionen, utvecklingen från student och i övergången till yrkeslivet. LÄS MER