Sökning: "socionomer"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet socionomer.

 1. 1. Socionomutbildningens kunskapsutmaningar. En enkätstudie om nyutexaminerade socionomers upplevelse av kunskap från utbildningen och kunskapskravet på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tilda Kasperowski; Elin Berglund; [2021-01-15]
  Nyckelord :nyutexaminerade socionomer; profession; socionomutbildningen; akademisering; kunskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socionomer från Göteborgs universitet upplever hur väl kunskapen från socionomprogrammet överensstämmer med kunskapen som förväntas på deras arbetsplatser. Studien bygger på en kvantitativ ansats i form av en enkätstudie med 48 nyutexaminerade socionomstudenter som tagit examen 2018, 2019 och 2020. LÄS MER

 2. 2. "Skulle man lyfta bort den pusselbiten så finns ändå ett tusenbitars kvar." En kvalitativ studie om behandlande socionomers upplevelser av att arbeta med ensamkommande ungdomar som använder droger.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Wilén; [2020-04-27]
  Nyckelord :ensamkommande ungdomar; socionomer; erkännande; drogbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och analysera socionomers upplevelser av att arbeta behandlande med ensamkommande ungdomar som använder droger. Av intresse var att synliggöra de professionellas upplevelser av sina egna förutsättningar att arbeta med gruppen, samt deras upplevda bild av vilka behov de ensamkommande ungdomarna har i behandlingen mot drogfrihet. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och motivation inom socialt arbete : En kunskapsöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rosanna Ekman Lothian; [2020]
  Nyckelord :leadership; motivation theory; social work; management;

  Sammanfattning : Socionomer arbetar i komplexa förhållanden med begränsade resurser, hög arbetsbelastning och rutiner utformade utifrån lagstiftning. Chefer inom socialt arbete bär ansvar för budget, utförandet av insatser men även att bedriva arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 4. 4. Socionomlegitimation - En kvalitativ studie om socionomens syn på legitimering av yrkesgruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Charlotte Löve; [2020]
  Nyckelord :legitimation; socionomlegitimation; socionomyrket; yrkeslegitimation;

  Sammanfattning : Löve, C. Socionomlegitimation. En kvalitativ studie om socionomers syn på legitimering av yrkesgruppen. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Fysisk kontakt i mötet med barn : Tankar och upplevelser från socionomer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete; Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Ida Afvander; Pauline Schneberger; [2020]
  Nyckelord :Fysik kontakt; beröring; barn; socionomer; etik och moral;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som utgår från socionomers egna upplevelser och tankar kring fysisk kontakt i mötet med barn som klienter. Syftet med studien är att bidra med fördjupad förståelse inom detta ämne. LÄS MER