Sökning: "sociosemiotics"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet sociosemiotics.

 1. 1. Kan jag tjänstgöra om jag har barn? : En multimodal studie om hur Försvarsmaktens jämställdhetssatsning år 2015–2018 kom till uttryck i reklamkampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Matilda Hofling; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; equality; advertising; stereotypes; multimodality; sociosemiotics; systemic functional grammar; linguistics; communication.; Försvarsmakten; jämställdhet; reklam; stereotyper; multimodalitet; sociosemiotik; systematisk-funktionell grammatik; lingvistik; kommunikation.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur myndigheten Försvarsmaktens jämställdhetssatsning mellan åren 2015 och 2018 visuellt och språkligt kom till uttryck i två reklamkampanjer som lanserades under samma tidsperiod. Studien vill även ge ökad förståelse för hur bild och text samspelar i reklam som ämnar bidra till ökad jämställdhet. LÄS MER

 2. 2. "Vi finns till för alla i Sverige" : En visuell analys av den konstruerade målgruppen i Systembolagets antilangningskampanjfilmer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Rolly Fermelin; [2020]
  Nyckelord :visual analysis; sociosemiotics; ’Systembolaget’; commercials; semiotic resources; film clips; diversity; target audience; ‘langning’; Public Service Announcements; visuell analys; sociosemiotiken; Systembolaget; reklamfilm; semiotiska resurser; filmklipp; mångfald; målgrupp; langning; samhällsinformation;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur Systembolaget väljer att konstruera målgruppen i reklamfilmer för deras antilangningskampanj. Systembolaget har inte en uttalad begränsad målgrupp, utan deras målgrupp är den svenska befolkningen. LÄS MER

 3. 3. ”Vill du ha plusmeny till det samhällsansvaret?” : - En språkvetenskaplig och filmanalytisk studie om effekten av Covid-19 på svenska hamburgerkedjors marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Wilhelm Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Commercial; hamburger restaurants; fast food; marketing; film clip analysis; sociosemiotics; systemic functional linguistics; covid-19; Reklamfilm; hamburgerrestauranger; snabbmat; marknadsföring; filmanalys; sociosemiotik; systemisk funktionell lingvistik; covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur Sveriges tre största hamburgerkedjor tagit sig an Covid-19- krisens utmaningar i sina reklamfilmer. Förhoppningen är att resultatet ska kunna bidra med kunskap om hur kriser av det här slaget kan hanteras när det handlar om marknadsföring samt hur marknadsföringen i sig kan uppfattas, både av mottagare och av de som står bakom den. LÄS MER

 4. 4. Hur synliggörs barnen? : En visuell analys av karaktärer i reklamfilm från tre stora internationella barnrättsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Beth Cavallin; [2020]
  Nyckelord :children; portrayal; visual analysis; non-profit organization; advertising; commercials; sociosemiotics; multimodality; semiotic resources; characters; barn; framställning; visuell analys; ideell verksamhet; reklamfilm; sociosemiotik; semiotiska resurser; multimodal analys; karaktärer;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur tre av de största internationella barnrättsorganisationerna porträtterar karaktärer, i synnerhet barn i reklamfilm med sociosemiotiken som teoretiskt ramverk. Materialet som analyseras består av nio utvalda filmer från Unicef, SOS Barnbyar samt Rädda Barnen som publicerats under tidsperioden 2015–2020. LÄS MER

 5. 5. Rökt vildand från Södermöre penslad med kryddig lök och ingefära : En språklig och visuell analys av White Guide-restaurangers menyer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Elsa Torell; [2020]
  Nyckelord :White Guide; menus; sociosemiotics; lexical taxonomic semantics; hyponymi; culinary linguistic; menu design; menu language; restaurants; White Guide; menyer; sociosemiotik; lexikal taxonomisk semantik; hyponymi; kulinariskt språk; menyutformning; menyspråk; restauranger;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka den språkliga och visuella utformningen av White Guide- restaurangers menyer med avsikt att få en djupare förståelse för vissa återkommande drag som kan kopplas till restauranger med denna höga kvalitetsklassificering. Forskningsfrågorna för studien lyder: Vilka visuella skillnader och likheter, när det kommer till typografi, färgsättning, användning av ikoner samt placering av text, finns det mellan de utvalda restaurangernas menyer? Finns det några språkliga skillnader och likheter ifråga om beskrivningar av tillagningsmetod, sensoriska uttryck samt uttryck för ursprung, mellan menyerna? Materialet som analyseras har avgränsats till sex olika menyer tillhörande restauranger inom kategorin mycket god klass i White Guide 2020. LÄS MER