Sökning: "sociosemiotik"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet sociosemiotik.

 1. 1. Multimodalitet och meningsskapande : användning och kombination av olika resurser i grundskoleelevers sätt att kommunicera

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Kane; Jenny Liljedahl; [2021]
  Nyckelord :Multimodalitet; sociosemiotik; modaliteter; semiotiska resurser; semiotiska modaliteter; meningsskapande; det vidgade textbegreppet; literacy; multiliteracies;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi valt att studera och sammanfatta delar av forskningen som utgår ifrån en multimodal teoribildning och ett sociosemiotiskt perspektiv. Examensarbetet utgörs av en fallstudie som innefattar textanalyser. LÄS MER

 2. 2. Kan jag tjänstgöra om jag har barn? : En multimodal studie om hur Försvarsmaktens jämställdhetssatsning år 2015–2018 kom till uttryck i reklamkampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Matilda Hofling; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; equality; advertising; stereotypes; multimodality; sociosemiotics; systemic functional grammar; linguistics; communication.; Försvarsmakten; jämställdhet; reklam; stereotyper; multimodalitet; sociosemiotik; systematisk-funktionell grammatik; lingvistik; kommunikation.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur myndigheten Försvarsmaktens jämställdhetssatsning mellan åren 2015 och 2018 visuellt och språkligt kom till uttryck i två reklamkampanjer som lanserades under samma tidsperiod. Studien vill även ge ökad förståelse för hur bild och text samspelar i reklam som ämnar bidra till ökad jämställdhet. LÄS MER

 3. 3. See for yourself - En multimodal analys av humanitära hjälporganisationers kommunikation över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lydia Aray; Veronica Axelsson; [2020-01-31]
  Nyckelord :Hjälporganisationers kommunikation; representation; sociosemiotik multimodal analys; stereotyper; ActionAid; Plan International;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och i så fall hur de globala humanitära organisationerna, ActionAid och Plan International, förändrat sin kommunikation kring insamling över tid.Teori: Representation, SociosemiotikMetod: Multimodal analysMaterial: Tre insamlingsfilmer från vardera organisation, ActionAid och Plan International, hämtade från respektive organisations Youtube-kanal. LÄS MER

 4. 4. Hur gymnasieskolor framställer sig på sina hemsidor : En multimodal analys av tio fristående gymnasieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Klara Steurer; [2020]
  Nyckelord :multimodal; social semiotic; choice of upper secondary school; school selection; equity; multimodal; sociosemiotik; gymnasieval; skolval; likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kritisk granskning få en fördjupad förståelse av fristående gymnasieskolors multimodala kommunikation på sina hemsidor gentemot grundskoleelever och deras vårdnadshavare. Avsikten är att jämföra de friskolor i Stockholmsområdet som hade högst respektive lägst meritvärde för antagning höstterminen 2019. LÄS MER

 5. 5. Säljande information - Skolors sociosemiotiska strategier för marknadsföring på Instagram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tekla Alsbjer; [2020]
  Nyckelord :Skola; Instagram; sociala medier; marknadsföring; informationsspridning; sociosemiotik;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att synliggöra olika typer av strategier som olika skolor använder sig av när de marknadsför sig på Instagram. Den syftar även till att undersöka hur dessa strategier används och vilken effekt det får för betraktaren. Analysen görs utifrån ett sociosemiotiskt teoretiskt ramverk och en multimodal textanalys. LÄS MER