Sökning: "sofi laestander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sofi laestander.

  1. 1. Att hjälpa de andra -En kvalitativ innehållsanalys av volontärturisters bloggar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Sofi Laestander; [2014]
    Nyckelord :stereotype; volunteer tourism; qualitative content analysis; the Other; postcolonialism; Social Sciences;

    Sammanfattning : This essay analyzes blogs written by volunteer tourists through a qualitative content analysis. The aim of this essay has been to investigate volunteer tourists descriptions of their experiences from a postcolonial perspective. The study has found that volunteer tourists in their blogs reproduces colonial stereotypes about the Other. LÄS MER