Sökning: "sofia alveryd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sofia alveryd.

 1. 1. Lärarens roll i att skapa demokratiska medborgare : En diskursanalys av lärarens subjektspositioner i svenska läroplaner från år 1980 och år 2011

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Alveryd; [2015]
  Nyckelord :teacher; curriculum; the democratic citizen; knowledge; pragmatism; lärare; läroplan; den demokratiska medborgaren; kunskap; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : In this degree project, a study of the teacher’s identity in the Swedish curriculum of 1980 and 2011 is presented. The aim of this study is to examine and compare how the Swedish curriculum of 1980 and 2011, respectively, portraits the teacher’s role in creating democratic citizens. LÄS MER

 2. 2. "Jag ger dem kniven och gaffeln men de måste äta själva" : En enkätstudie av 50 lågstadielärares attityder gentemot läsning, deras val av läsundervisningspraktik och den eventuella relationen dem emellan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Alveryd; [2015]
  Nyckelord :Teacher perceptions; Reading; Literacy acquisitions; Reading attitudes; Reading instruction; Relation reading attitudes and practice of reading instruction; Läsundervisningspraktik; Lärarattityder; Relation attityd gentemot läsning och läsundervisningspraktik; Läsning; Attityder gentemot läsning; Språkundervisningspraktiker;

  Sammanfattning : In this degree project, a survey-study of 50 Swedish primary teachers’ attitudes towards reading and their choice of reading instruction practice in Swedish was made. The aim of the study was to examine Swedish primary teachers’ attitudes towards reading and how they describe their reading instruction practice. LÄS MER