Sökning: "sofia turner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sofia turner.

  1. 1. Självbiografisk minnesspecificitet i ett kulturellt perspektiv

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Maliheh Taheri; Sofia Turner; [2008]
    Nyckelord :självbiografiskt minne; AMT; migration; kulturskillnader;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det finns kulturskillnader i det självbiografiska minnets uppbyggnad och att byte av socio-kulturell kontext kan påverka det självbiografiska minnet. Självbiografisk minnesspecificitet har dock inte tidigare studerats i ett kulturellt perspektiv. LÄS MER