Sökning: "sofia"

Visar resultat 11 - 15 av 5657 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 11. Literarische Räume in Herta Müllers Der Mensch ist eingroßer Fasan auf der Welt : Literary Spaces in Herta Müller’s Der Mensch ist ein großer Fasan aufder Welt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Sofia Larsson; [2022]
  Nyckelord :Spatial turn; heterotopia; utopia; thirdspace.;

  Sammanfattning : This essay discusses Herta Müller’s 2009 novella Der Mensch ist einGroßer Fasan auf der Welt from a spatial perspective. Drawing from ideas from theSpatial Turn in the 1980s, the main characters of the novella are analysed and it isfound that while the women of the story are able to adapt to the changing of space,the male protagonist is struggling being stuck in what can be seen as a state ofconstant crisis, which renders him practically useless in the society he lives in. LÄS MER

 2. 12. "Superstrukturerad med jätteflexibilitet" : En kvalitativ studie med fokus på pedagogers förutsättningar att arbeta inkluderat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Herlitz; Sofia Ylander; [2022]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv; semistrukturerande intervju; inkludering; förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva pedagogernas erfarenheter och upplevelser av inkludering samt de förutsättningar pedagogerna hade av barn med funktionsnedsättningar i förskole verksamhet. Författarna använde sig av en kvalatativ metod, där sju stycken semistrukturerande intervjuer genomfördes i två stycken delstudier. LÄS MER

 3. 13. Determining the alignment of Solar Orbiter instruments STIX and EUI during solar flares

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelningen

  Författare :Sofia Tynelius; [2022]
  Nyckelord :Solar flares; the Sun; STIX; EUI; alignment; pointing;

  Sammanfattning : Solar Orbiter is a mission launched in 2020 that will take images closer than ever of the Sun. It has ten instruments on board, including The Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays (STIX) and The Extreme Ultraviolet Imager (EUI). LÄS MER

 4. 14. Den läsande kvinnan i tre romaner : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Strand; [2022]
  Nyckelord :läsning; kvinnor; ideologier; läsares villkor; kritisk diskursanalys; CDA;

  Sammanfattning : Previous ideologies about the reading woman resulted in circumscriptions of women's rights to education and free access to literature. Today women in the western world are considered to have unlimited access to education and literature. LÄS MER

 5. 15. Faktorer inom sjuksköterskans arbetsområde som påverkar patientsäkerheten på sjukhus : En litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Vickström; Frida Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Tidsbrist; Utbrändhet; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans yrkesroll innebär ett arbete med både hälsofrämjande och preventionssyfte. Det innehåller också en mängd etiska val och prioriteringar i arbetet som kan omfatta konsekvenser vid fel beslutsfattande. LÄS MER