Sökning: "sofie dencker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sofie dencker.

  1. 1. El Sistema Hammarkullen: En kvalitativ studie om hur El Sistema bidrar till social inkludering

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Sofie Johanson Dencker; [2014-04-03]
    Nyckelord :Social exkludering; social inkludering; El Sistema;

    Sammanfattning : Social exkludering är ett aktuellt samhällsproblem lokalt liksom globalt. Det handlar i stort om individers och gruppers möjligheter till delaktighet i samhället, vilket avgörs av sociala, ekonomiska, politiska och kulturella processer. LÄS MER