Sökning: "soil quality"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade orden soil quality.

 1. 1. Reclaiming Eco Assemblages - Emphasis on ecosystem resilience in human-oriented urban design in Varvsstaden, Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ghada Ahmed Mahmoud Shaaban; [2022]
  Nyckelord :Post Industrial; Ecosystem Resilience; Green-Blue Infrastructure; Malmö; Öresund; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Many cities are facing the problem of old industrial areas whose soil has been contaminated with toxic substances created by different historical activities within the area. The great unsolved environmental problems, such as: water, soil and air pollution prob- lems, and habitat loss in the Öresund region today, are a result of the industrialization era. LÄS MER

 2. 2. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Ida Pontén; Ludvig Renell; [2022]
  Nyckelord :plantetablering; omföring; markstörning;

  Sammanfattning : Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. LÄS MER

 3. 3. Mushroom cultivation in Temperate Agroforestry : potential Agroforestry practices, growing methods, and native edible saprophytes to Sweden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Robert Kalenius; [2022]
  Nyckelord :Circular systems; macrofungi; edible fruitbodies; outdoor mushroom production; waste management; by-product substrates; sustainable agriculture; sustainable forestry;

  Sammanfattning : Traditions of outdoor cultivation of edible fungi in woodland conditions have been practiced in North-East Asia for centuries. This outdoor mushroom production method was exported to North America almost 40 years ago and provides an additional income for small-scale forest farmers, the agroforestry practice closest to woodland conditions. LÄS MER

 4. 4. Application of ERT for Quality Assurance in Jet Grouting Columns; A development of an alternative quality control

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Edvin Nilsagård; Rebecka Knutsson; [2022]
  Nyckelord :ert; jet grouting; quality control; pygimli; res2dinv; resistivity; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the increased urbanization major cities are facing, expansion of larger facilities and households are inevitable. Expansion means larger areas of the surface needs to be used where the risk of varying subsurface soil properties increases with larger surface areas. LÄS MER

 5. 5. Blastdödning i potatis : påverkan på knölens visuella kvalitet genom olika avdödningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Christian Rydén; [2022]
  Nyckelord :Potatis; Blastdödning; blastkrossning; potatiskvalitet; blastkross; pyraflufenetyl; karfentrazonetyl; skalmissfärgning; lackskorv; avdödning; matpotatis; skalmognad; skal; potatisodling;

  Sammanfattning : I matpotatisodling är knölens slutliga kvalitet alltid högt prioriterad, både den invändiga och utvändiga kvaliteten har stort fokus. Eftersom det har stort inflytande på konsumentens vilja att köpa produkten. LÄS MER