Sökning: "solidaritet"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade ordet solidaritet.

 1. 1. “Att kavla upp för solidaritet” - En kvalitativ studie om risk- och hälsokommunikation ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Axede; Clara Ringqvist; [2022-02-10]
  Nyckelord :risk communication; health communication; social marketing; risk perception; pandemic; covid-19; sensemaking; motivation; responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka motivation och ansvar i relation till vaccination. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Material: Tre fokusgrupper om 3-4 deltagare. LÄS MER

 2. 2. Value based selling : Key value drivers for SMEs within the steel industry

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Simon Anderson; Markus Johannisson; [2022]
  Nyckelord :Value based selling; Customer perceived value; Perceived value; Value drivers; Värdebaserad försäljning; Kundens upplevda värde; Upplevt värde; Värde attribut;

  Sammanfattning : Building upon previous research around value drivers, the purpose for this study was to review what value-drivers the SMEs within the Swedish steel industry find most important in their suppliers and how the industry as a whole can evaluate this information in a value-based selling approach. In today's literature regarding customer perceived value, the focus has been towards service related industries, and mainly within a B2C context. LÄS MER

 3. 3. Ostronskivlingens potential i en cirkulär designprocess : En litteraturstudie om artens funktion att bryta ner och oskadliggöra miljögifter.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Moa Grundvik Ördell; [2022]
  Nyckelord :cirkulär design; systemteori; ostronskivling; mykoremediering; biomimikry;

  Sammanfattning : Dagens linjära produktionssätt lämnar varje år miljarder ton giftigt avfall i marker, luft och vattendrag samt hotar både människors hälsa och den biologiska mångfalden. I Sverige förekommer tiotusentals förorenade områden som ett resultat av 1900-talets industrialisering och Västernorrland sägs vara landets giftigaste län. LÄS MER

 4. 4. Visionen om interkulturell kompetens i Lgr11 - moderna språk och tyska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Helene Reintjes; [2022]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturell kompetens; kultur; moderna språk; tyska;

  Sammanfattning : Kurs- och läroplaner styr svensk skolas syfte, mål och innehåll. Vår nuvarande läroplan Lgr11 är en lärares främsta styrdokument och jag har velat undersöka vad som står i denna skrivelse avseende kultur med utgångspunkt i moderna språk med fokus på tyska. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande miljöer : Förskollärarens syn på rummet som en tredje pedagog

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lundevall Elin; Ljungberg Josefin; [2022]
  Nyckelord :barn; förskola; mediering; språkutveckling; miljö.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka i vilken omfattning förskollärare använder rummet som en tredje pedagog i sitt arbete med barns språkutveckling. Deltagarna i studien begränsades till verksamma förskollärare i förskolan. LÄS MER