Sökning: "solidaritet"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet solidaritet.

 1. 1. Befinner sig medborgarskapet i en pandemi? : En kvalitativ studie om hur covid-19 pandemins råd och rekommendationer påverkat marginaliserade gruppers medborgarskap i Västmanland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ebba Sahlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i att olika rapporter och forskning talar om att marginaliserade grupper lidit och drabbats negativt under pandemin. Det framkommer dock en avsaknad av forskning kring hur marginaliserade gruppers medborgarskap påverkats av pandemins råd och rekommendationer i Västmanland, vilket uppsatsen syftar till att besvara. LÄS MER

 2. 2. Identitet, solidaritet, auktoritet : Omtal och positionering i anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :government communication; pronouns; systemic functional grammar; SFG; appraisal theory; engagement; positioning; Public Health Agency of Sweden; National Board of Health and Welfare; Swedish Civil Contingencies Agency; covid-19; myndighetskommunikation; pronomen; SFG; appraisalteorin; dialogicitet; positionering; Folkhälsomyndigheten; Socialstyrelsen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; covid-19;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstruerar identiteter och gemenskaper med de inledande anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19. Materialet utgörs av 40 transkriberade anföranden från perioden mars 2020 till januari 2021 som analyseras i tre steg. LÄS MER

 3. 3. En studie om europeisk identitet : Utrikes- och säkerhetspolitik i EU

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Donika Asllani; [2021]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; europeisk identitet; Norm; Aktör; demokrati; fred; socialkonstruktivism; rättsstat; respekt för mänskliga rättigheter; frihet; solidaritet;

  Sammanfattning : This study examines the European council and its connection to CFSP and the European identity. It will give a perspective of the change in common foreign-security policy from the Maastricht Treaty to the Lissabon treaty. LÄS MER

 4. 4. Introduktion på distans : En kvalitativ studie om upplevelsen av samhörighet på arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :new employee; introduction; togetherness; emotional energy; teleworking; nyanställd; introduktion; samhörighet; emotionell energi; distansarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka nyanställdas introduktionsprocess under ett påtvingat distansarbete. Det görs med hjälp av Malin Lindelöws teoretiska modell för en introduktion av nyanställda. LÄS MER

 5. 5. Kan Tove Jansson skapa mening i undervisningen? : En kvalitativ textanalys kring tre muminböckers möjligheter som didaktiska resurser i tema och identitetsutvecklande arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carolina Pettersson; Tove Grannäs Brännström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa textanalys har framträdande teman och motiv i Tove Janssons muminböckeranalyserats kring hur de kan utgöra didaktiska resurser i ett tema och identitetsutvecklande arbete.De muminböcker som analyserats är Småtrollen och den stora översvämningen (1945), Kometen kommer(1968) och Trollkarlens hatt (1948). A.J. LÄS MER