Sökning: "solidarity refugee"

Visar resultat 16 - 20 av 27 uppsatser innehållade orden solidarity refugee.

 1. 16. Nous et les autres - Analyse critique du discours de la presse suédoise sur l´immigration. : We and The others A Critical Analysis of the Swedish Press Discourse on Immigration.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Ghyslaine Nisengwe Nindorera; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract This study aimed to investigate and analyze how the issues of migration and refugee are represented in the Swedish daily and evening newspapers. This aimed to analyze what / which discourses emerge. This has been based on a social constructionist and post colonialist perspective with discourse analysis as main method. LÄS MER

 2. 17. Effekter på palestinska kvinnors hälsa av att leva som flykting och under ockupation : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elisabeth Lundholm; [2016]
  Nyckelord :Palestinian; refugee-women; health; occupied Palestinian Territories; Lebanon; Palestinier; flyktingkvinnor; hälsa; ockuperade Palestinska territoriet; Libanon;

  Sammanfattning : Introduction: It’s estimated to be 4 573 185 Palestinians living as refugees 2014, since the start of the Israel-Palestine conflict in 1948. The third generation of Palestinians live without recognized citizenship and lack essential fundaments to achieve good health. LÄS MER

 3. 18. Önskan om ett vanligt liv : - En studie om ensamkommande unga afghanska mäns livssituation

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Enell; [2016]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; young Afghan men; habitus; capital; field.; ensamkommande barn och unga; unga afghanska män; habitus; kapital; fält;

  Sammanfattning : I denna uppsats är syftet att skapa en fördjupad förståelse för unga afghanska ensamkommande mäns livssituation genom intervjuer som analyserats utifrån begreppen habitus, kapital och fält. De flesta av respondenterna har visat sig vara beredda att slita hårt för att förverkliga sina ambitioner och strävan mot ett liv med stabila levnadsförhållanden. LÄS MER

 4. 19. Challenging the principle of solidarity in the Common European Asylum System - Towards a more comprehensive approach to sharing asylum responsibilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicole Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :article 80 TFEU; solidarity; CEAS; Dublin regulation; resettlement; asylum; migration law; refugee law; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör solidaritet och rättvis ansvarsfördelning på asylområdet inom EU, principer som fastslås i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Solidaritetsprincipen är ämnad att genomsyra asyl-, immigrations- och gränspolitiken inom EU, men en definition eller innebörd av principen har aldrig fastslagits eller antagits. LÄS MER

 5. 20. Riksdagspartiers konstruktioner av flyktingfrågan : En kritisk diskursanalys med fokus på säkerhet i relation till flyktingmottagande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sarah Markgren; [2015]
  Nyckelord :Sweden; migration policy; refugee; framing; securitization; critical discourse analysis; security threat;

  Sammanfattning : Sweden has traditionally been portrayed as a tolerant and generous country in terms of its migration policy. In conjunction with the increased flow of refugees in 2015 this image of Sweden has slowly but surely come to be questioned. LÄS MER