Sökning: "solidifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet solidifiering.

 1. 1. Utvärdering av åtgärdsalternativ för Badöområdet med SGI:s verktyg SAMLA

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Sophie Forsgren; [2021]
  Nyckelord :SAMLA; riskbedömning; Badö; stabilisering solidifiering; schaktning;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to evaluate remedial alternatives for the Badö area in Uddevalla. Large parts of the area consist of heterogeneous filling and the contamination situation consists of, inter alia; arsenic, chromium, PAH, and petroleum. These contaminations are consistent with previous activities on the area. LÄS MER

 2. 2. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 3. 3. Minimering av porositet vid vakuumassisterad kallkammarpressgjutning av Al-Si : En fallstudie enligt DMAIC på Husqvarna Group

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Oscar Blombäck; Marcus Dahlén; [2021]
  Nyckelord :porosity; high pressure die-casting; vacuum; design of experiments; simulation; Al-Si; porositet; pressgjutning; vakuum; försöksplanering; simulering; Al-Si;

  Sammanfattning : Pressgjutna Al-Si komponenter förekommer mer och mer i förbränningsmotorer med syfte att reducera vikt och förbättra hållbarhet. Ett problem vid pressgjutning, en process kännetecknad av kostnadseffektivitet vid massproduktion, är porositetsbildning vilket kan resultera i läckage, strukturell svaghet och försämrad hållbarhet och livslängd för tillverkade komponenter. LÄS MER

 4. 4. Stabilisering av tjärförorenat sediment i området Kolkajen-Ropsten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Sterud; [2017]
  Nyckelord :Sediments; PAH; s s; binders; stabilization; solidification; dredging; Sediment; PAH; s s; bindemedel; stabilisering; solidifiering; muddermassor;

  Sammanfattning : Sedimenten i området Kolkajen-Ropsten, Stockholm, innehåller höga halter av tjäroljor till följd avtidigare produktion i gasverket på området. Stockholms stad planerar att utföra byggnation i detnuvarande vattenområdet, vilket ökar risken för spridning av föroreningar. LÄS MER

 5. 5. Nyttiggörande av stabiliserade/solidifierade muddermassor ovan vattenytan : En studie av sediment från hamnarna i Köping och Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Öborn; [2014]
  Nyckelord :Dredged sediments; stabilization solidification; PAH; TBT; heavy metals; leaching; Muddermassor; stabilisering solidifiering; PAH; TBT; tungmetaller; lakning;

  Sammanfattning : Muddringsprojekt är en global företeelse och görs av flera olika anledningar, till exempel för miljömässiga aspekter och för breddning av farleder. För att få en hållbar utveckling är det viktigt att finna bra lösningar på frågan hur förorenade sediment skall hanteras . LÄS MER