Sökning: "solitärbin"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet solitärbin.

 1. 1. Park för biologisk mångfald : ett förslag för utformning med fokus på pollinerande insekter och fåglar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Valtinat; [2020]
  Nyckelord :ekologisk design; gestaltning; indikatorarter; habitatkrav; solitärbin; humlor; dagfjärilar; fåglar;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald minskar, och att ta hänsyn till den även i urban planering blir viktigare och allt vanligare. Urbanisering ses som en av de största faktorerna till minskad biologisk mångfald, men urbana områden kan även tillhandahålla habitat som gynnar en mängd arter. LÄS MER

 2. 2. De vilda binas resursbehov och strategier för att gynna dem

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Nadezda Ryazanskaya; [2019]
  Nyckelord :vilda bin; steklar; ekosystemtjänster; bekämpningsmedel; jordbrukslandskap; neonikotinoiderna; oligolektiska; solitärbin;

  Sammanfattning : Antalet vilda bin i Sverige har de senaste decennierna minskat kraftigt och minskningen har accelererat under de senaste åren. Syftet med detta arbete är att undersöka och redovisa varför vilda bin försvinner i den takt de gör samt diskutera vilka möjligheter som finns att sörja för deras överlevnad och om möjligt vända den nedåtgående trenden. LÄS MER

 3. 3. Solitära bin i kulturlandskapet. En undersökning av förutsättningar för den rödlistade arten fibblesandbi (Andrena fulvago) vid 1700-talets slut och dess förutsättningar idag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Jakobsson; [2018-06-25]
  Nyckelord :biology; landscape management; solitary bees; conservation; agricultural history; biodiversity; solitärbin; bevarandebiologi; landskapsvård; agrarhistoria; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård, 2018.... LÄS MER

 4. 4. Solitärbin i kalkbrottsnära miljöer : Effekten av blomtäckningsgrad och vegetationshöjd på artantal och täthet av solitärbin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Hampus Jarhede; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many of our crops as well as many of the wild plants around us are dependent on pollination by insects (Insecta) to produce fruit. The perhaps most important group of pollinating insects are bees (Apidae) and especially solitary bees. LÄS MER

 5. 5. Vägkanter och sidoytor som habitat för pollinerande insekter: på vägen mot större biologisk mångfald i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Malin Stensson; [2016]
  Nyckelord :Biodiversity; pollination; urban; roadside; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biodiversity loss has been observed globally. Landscape change and fragmentation are the driving causes of this loss, and urbanisation one of the reasons. Pollinating insects are an important organism group as they contribute to the diversity of the wild flora as well as the global food production by performing the ecosystem service pollination. LÄS MER