Sökning: "somaliska kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden somaliska kultur.

 1. 1. Klassrumsinteraktioner - matematiklärande på lågstadiet för andraspråkselever : Intervju- och observationsstudie om undervisning för elever som har arabiska och somaliska som modersmål

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har syftet till att öka förståelsen för hur insatser kan riktas för att överbrygga och stärka elevers matematiklärande när elever har annat modersmål än svenska. Studien har utgått från en sociokulturell kunskapssyn på lärande. LÄS MER

 2. 2. "Om jag jobbar jag förstår vem jag är och jag är stark" : En fallstudie om somaliskfödda kvinnors upplevelser av förvärvsarbetets effekter på deras vardagsliv och familjeroller i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Julia Andersson; Rebecka From; [2017]
  Nyckelord :Somalis; family roles; gender roles; Sweden; employment; role theory; role change; Somalier; familjeroller; könsroll; Sverige; förvärvsarbete; rollteori; rollförändring;

  Sammanfattning : Den somaliskfödda gruppen beskrivs ofta som den mest svårintegrerade i Sverige med en stor underrepresentation på den svenska arbetsmarknaden. De beskrivs ha traditionella värderingar och könsroller som ofta dikterar arbetsfördelning och funktioner i familjen. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av den svenska individ- och familjeomsorgen och föräldraskap i Sverige En kvalitativ studie om kvinnor från Somalia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Eleonora Lönn; Dilan Hassanpour; [2017]
  Nyckelord :Somalia; Sverige; kvinnor; socialtjänst; föräldraskap; kultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka somaliska kvinnors förväntningar, upplevelser och erfarenheter av socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Sverige. Vidare är syftet att ge förståelse för kvinnornas erfarenheter av föräldraskap i Sverige i jämförelse med Somalia. LÄS MER

 4. 4. ”Jag känner mig som något eget”. : Studie om andraspråk och identitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Adina Rosu; [2015]
  Nyckelord :Abstract; tvåspråkighet; förstaspråk; andraspråk; andraspråksinlärning; andraspråksanvändning; identitet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka språkliga, sociala och kulturella effekter ett tillägnande av ett andraspråk har på inläraren. Med hjälp av kvalitativ intervjumetod ska följande frågor besvaras: hur upplever tvåspråkiga sin språkliga sociala situation och hur ser sambandet mellan andraspråket och identiteten ut? Uppsatsens material består av intervjuer med sju informanter som tillägnade sig andraspråket i vuxen ålder. LÄS MER

 5. 5. LÄSA - en viktig del av livet eller ett nödvändigt ont? : En studie om inställningen till läsning och högläsning hos grupper med olika språklig och kulturell bakgrund

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marlene Svärd; [2015]
  Nyckelord :attityder; bakgrund; högläsning; kulturell påverkan; läsförståelse; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka attityder till läsning och högläsning hos personer med olika språklig och kulturell bakgrund. Anledningen till ämnesvalet är den sjunkande läs­förståelseförmågan hos barn och ungdomar i Sverige idag. LÄS MER