Sökning: "somatisk vårdavdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden somatisk vårdavdelning.

 1. 1. Psykisk ohälsa : Patienters upplevelser av bemötandet från vårdpersonal inom vården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Klaudia Rodziewicz-Bielewicz; Lina Norin; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; somatisk vårdavdelning; primärvården; vårdpersonal; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett stort växande hälsoproblem som ställer höga krav på vården samt vårdpersonal. Inom primärvård och somatisk vård behandlas många personer med psykisk ohälsa och som lider av somatisk samsjuklighet vilket gör att det krävs rätt omvårdnad och behandling för att skapa en så god livskvalité hos de personer som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenhet av isoleringsvård på somatisk vårdavdelning : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Vesterlund; Olivia Persson; [2020]
  Nyckelord :Isoleringsvård; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Patient; Somatisk vårdavdelning; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Isoleringsvård finns för att förhindra att infektioner sprids och för att isolera patienten från att bli smittad från andra. Sjuksköterskan behöver förstå patientens behov för att kunna ge optimal vård och arbeta preventivt för att förutse konsekvenser med omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheten av stress inom somatisk vårdavdelning ur ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Be-Linnda Palmroth-Jäderström; Joline Johansson; [2020]
  Nyckelord :stress; coping; arbetsmiljö; upplevelse och sjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Stress kan vara ett problem inom sjuksköterskeyrket med en rad olika stressfaktorer. Stress berör inte enbart sjuksköterskor utan även patienter samt vårdorganisationer. Detta kan i sin tur leda till att vårdkvalitén och patientsäkerheten blir påverkad. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattningg av mötet med patienter med psykisk ohälsa på en akutmottagning eller somatisk vårdavdelning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ida Gullbrandsson; Maria Holmberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att vårdas isolerade på grund av smittsam sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Brandtlund Runsten; Josefine Olsson; [2020]
  Nyckelord :Isoleringsvård; Patientupplevelse; Infektionssjukdom; Kvalitativ studie; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom infektionsvården är isolering en oundviklig åtgärd för att förhindra smittspridning av infektionssjukdomar. Det är sjukvårdspersonalens skyldighet enligt svensk lag att vidta de smittskyddsåtgärder som krävs för att minska smittspridning. LÄS MER