Sökning: "somatiska patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade orden somatiska patienter.

 1. 1. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 2. 2. Patienten med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Östman; Martina Rieem; [2023]
  Nyckelord :Emergency care; Mental health; Patient-centered values; Patient experience; Akutsjukvård; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem. Tio till femton procent av alla som söker den somatiska akutmottagningen är patienter som lider av psykisk ohälsa. Den somatiska akutsjukvården kan medföra en komplex och stressfylld miljö och individer som lider av psykisk ohälsa påverkas av denna miljö negativt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Svensson; Amanda Tufvesson; [2023]
  Nyckelord :experiences; mental illness; nurses; person centered care; somatic care; erfarenheter; personcentrerad vård; psykisk ohälsa; sjuksköterskor; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som lider av psykisk ohälsa blir allt fler samtidigt som den grundutbildade sjuksköterskan erfar att de är dåligt rustade i mötet med denna patientgrupp. Den grundutbildade sjuksköterskan möter inte bara denna patientgrupp inom psykiatrisk vård utan även på somatiska avdelningar. LÄS MER

 4. 4. STUDENT-LED STRESS- AND SLEEP-INTERVENTIONS : Longitudinal changes in mental health symptoms for primary care patients

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Törnström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mental health issues are a growing problem, and vast contributors are stress-related mental health issues and sleep problems. The health care system is struggling to adjust, and to calibrate the right interventions to the right patients at the right time. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Daniela Holmgren; Niklas Thörnberg; [2023]
  Nyckelord :Triage; psychosomatics; person-centred care; qualitative; stigmatisation; Triage; psykosomatik; personcentrerad vård; kvalitativ; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den somatiska akutsjukvården behandlas akuta tillstånd där vård och behandling prioriteras efter sjukdomens eller traumats allvarlighetsgrad. Psykisk ohälsa ökar i det västerländska samhället. Personer som söker för psykiatriska besvär på akutmottagningen riskerar att prioriteras lågt i triageringen av patienter. LÄS MER