Sökning: "sonpreferenser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sonpreferenser.

  1. 1. Könsdiskriminering i Indien i konsekvens av son preferenser : En jämförande fallstudie om könsdiskriminering i Kerala respektive Uttar Pradesh

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Tamara Nadr Ali; [2019]
    Nyckelord :Gender discrimination; son preference; gender; gender perspective; India; Kerala; Uttar Pradesh; Könsdiskriminering; sonpreferenser; genus; genusperspektivet; Indien; Kerala; Uttar Pradesh;

    Sammanfattning : This thesis aims to study and compare gender discrimination in terms of son preferences in Kerala and Uttar Pradesh in India. It also aims to explain how son preferences appears in these states. This study uses Judith Butler’s (2007) and Yvonne Hirdman’s (2001) gender theories to explain the gender discrimination in the different states. LÄS MER