Sökning: "sortera förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden sortera förskola.

 1. 1. Plast i verksamhetsavfall - kartläggning av plastavfallsströmmar i Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Plast; verksamhetsavfall; återvinning; avfallshantering; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 15–20 viktsprocent av avfallet som tas emot på det avfallseldade kraftvärmeverket Filbornaverket i Helsingborg består av plast med fossilt ursprung. Den här plasten ger upphov till direkta utsläpp av koldioxid vid energiåtervinning och står för elva procent av Helsingborgs totala växthusgasutsläpp. LÄS MER

 2. 2. ”Genuspedagogik rakt upp och ned” Om hur intervjuad förskolepersonal anser att de använder sig av genuspedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennie Ellinor Collin; [2019]
  Nyckelord :Genus; Genuspedagogik; Pedagog; Förskola;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att ta upp vad förskolepersonal tycker om genuspedagogik, samt om hur de använder den och om det råder en könsnorm på förskolan. De frågor som kommer att besvaras är: vad tycker pedagogerna om genuspedagogik, hur menar pedagogerna att de använder sig av genuspedagogik och vilken könsnorm finns hos de intervjuade? Metoden som använts är kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. ”Då blir det ju andra barn och deras behovsom kommer i kläm, och alla barns behovär ju lika viktiga” : En kvalitativ studie om samverkan i arbetslag med högre personaltäthet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ingela Rensfeldt; Sandra Kohkoinen; [2019]
  Nyckelord :Arbetslag; barn i behov av särskilt stöd; förskola; högre personaltäthet; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa och problematisera hur förskollärare beskriver att samverkan kommer till uttryck inom arbetslag med högre personaltäthet, för att alla barn ska ges möjlighet till utveckling och lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs det teoretiska ramverk som har utgjort grunden för studien. LÄS MER

 4. 4. TAKK för förståelse(n) : En studie av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation som arbetsmetod i en flerspråkig förskola

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maria Elofsson; [2017]
  Nyckelord :Communication; Multilingual; Signs; Flerspråkighet; Kommunikation; TAKK; Tecken;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa empiriska studie undersöker TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) som arbetssätt i en flerspråkig verksamhet. Forskningsfrågorna handlade om vilka erfarenheter och uppfattningar förskollärare har samt vilka möjligheter och svårigheter som framträder i användningen av TAKK. LÄS MER

 5. 5. Matematik på ett lekfullt sätt : En videoobservationsstudie av barns lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Barbra Aparo; [2017]
  Nyckelord :Fri lek; lek; matematik; matematiska aktiviteter; variationsteori; barn; förskola;

  Sammanfattning : Abstract        Swedish title;               Matematik på ett lekfullt sätt  – En videoobservationsstudie av barns lek i förskolan.   English title;                            Mathematics in a fun and playful way. LÄS MER