Sökning: "sortimentsstrategi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sortimentsstrategi.

  1. 1. Strategisk sortimentsplanering inom hemtextil : En fallstudie av Hemtex babysortiment

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :Hillevi Lager; Emma Kalin; [2011]
    Nyckelord :sortimentsplanering; sortimentsstrategier; image; assortment planning; product-mix strategies; company image; product quality; product line length; produktmix; kvalitet; sortimentsomfattning;

    Sammanfattning : Dagens textilbransch karaktäriseras till stor del av snabbt föränderliga trender. Det råder en hård konkurrens på marknaden och kunden besitter i stor utsträckning en god kunskap och en medvetenhet, vilket ställer högre krav på det utbud som företaget erbjuder. LÄS MER