Sökning: "sou uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden sou uppsats.

 1. 1. Mellan deltagande och inflytande : En kritisk granskning av statens förhållningssätt till partnerskap i välfärden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Nazar; [2021]
  Nyckelord :IOP; idéburet offentliga partnerskap; partnerskap; välfärdsmarknad; upphandling; WPR;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur statens föreställningar om civilsamhällets roller i välfärden avspeglas i en offentlig utredning om idéburet offentliga partnerskap (IOP). Detta är särskilt intressant givet hur den tidigare civilsamhällesforskningen pekar på att staten alltmer värderar organisationer i det civila samhället likt aktörer på en marknad samtidigt som välfärdssystemen utvecklats på ett sätt som ignorerar organisationernas särart. LÄS MER

 2. 2. Krav på drogfrihet - hemlöshetens tvångsåtgärd? En narrativ studie om hemlöshet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kristina Salén; Julia Mellberg; [2021]
  Nyckelord :Hemlöshet; missbruk; krav på drogfrihet; inackorderingshem; narrativ; SOU; tvång; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersökte de historiska och samtida narrativen kring hemlöshet och missbruk i sju av statens offentliga utredningar (SOU:er) publicerade mellan 1962 och 2018. Syftet med undersökningen var att genom kartläggning av narrativen nå förståelse för krav på drogfrihet på inackorderingshem för hemlösa; hur det kan motiveras och var det kommer ifrån. LÄS MER

 3. 3. Avskaffande av ungdomsreduktionen - En kritisk diskursanalys av lagstiftningsdiskussionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Eriksson; [2020-05-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det svenska påföljdssystemet särbehandlas unga lagöverträdare mellan 15–20 år genom att de får lindrigare påföljder på grund av sin unga ålder. Särbehandlingen motiveras bland annat av att unga personer anses ha outvecklad ansvarsförmåga och ökad sanktionskänslighet i förhållande till vuxna personer. LÄS MER

 4. 4. ”Det handlar inte bara om miljön” : En fenomenografisk analys av lärares uppfattningar om utbildning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sofie Ståhlgren; Axel Skärvall; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling; fenomenografi;

  Sammanfattning : Lärande och utbildning har genom internationella målbestämmelser fått en central roll i arbetet mot att stärka förutsättningarna för en hållbar framtid (SOU 2004: 36ff). I ljuset av detta har Sverige som ambition att vara ett föregångsland för att uppnå de globala målsättningar som satts upp (Regeringskansliet 2018: 3). LÄS MER

 5. 5. Temporär användning av plats för dynamisk stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hjalmar Wallin; Dennis Hård af Segerstad; [2020]
  Nyckelord :Temporalitet; Plats; Nätverk; Strategi; Taktik; Kultur; Privat sektor; Offentlig sektor; Temporality; Place; Network; Strategy; Tactic; Culture; Private sector; Public sector;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida temporär användning av plats kan vara enalternativ metod som ett svar på en del av de utmaningar städer står inför,något som efterfrågas i SOU Ett snabbare bostadsbyggande(Byggrättsutredningen, 2018). En fallstudie av det temporära projektetNobelberget i Sickla, Stockholm, har genomförts. LÄS MER