Sökning: "sound insulation index"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sound insulation index.

 1. 1. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av standard EN 1793–6:2012 för att undersöka bullerskyddsskärmars effektivitet in-situ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Andrea Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :EN 1793-6:2012; noise; noise barriers; road traffic noise reducing devices; sound insulation; sound insulation index; sound reduction; Buller; bullerskyddsskärmar; EN 1793–6:2012; ljudisolering; ljudisoleringsindex; ljudreducerande enheter; ljudreduktion;

  Sammanfattning : Bullerskyddsskärmar används för att reducera buller från väg- och spårtrafik. Syftet med examensarbetet var att utvärdera standard EN 1793–6:2012, en mätmetod för att undersöka bullerskyddsskärmars effektivitet in-situ med avseende på ljudisoleringen. LÄS MER

 3. 3. Luftljudsisolering av skiljevägg med lättregelstomme

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Patric Johansson; Fabian Petersson; [2017]
  Nyckelord :Byggakustik; Reduktionstal; Fältmätning; Lutfljudsisolering;

  Sammanfattning : Arbetet inleds med grunläggande teori för byggnadsakustik. En litteraturstudie genomförs för att ta fram förbättringsalternativ för ett antal konstruktionsdelar för två valda mätobjekt. Efter utförd fältmätning beräknas sammansatt reduktionstal av skiljevägg utifrån uppmätta och utgivna värden. LÄS MER

 4. 4. Evaluating SEA modelling of lightweight building elements containing cross laminated timber

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Tobias Augustsson; [2016]
  Nyckelord :statistical energy analysis; SEA; cross laminated timber; CLT; modal overlap; modal density; Silent Timber Build; reduction index; sound insulation;

  Sammanfattning : To create a future sustainable environment more environmentally friendly building materials must be included in the building process. The use of timber is becoming more common when constructing larger dwellings. One of the challenges when using timber constructions is predicting the sound insulation. LÄS MER

 5. 5. Beräkningsstandard för ljudisolering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Margot Hansson; [2006]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this Master Thesis is to observe how well the standard EN 12354, the computer program Bastian, and field measurements agree with each other. Calculations on two different objects, where one object cointained four different constructions, were compared with data from field measurments. LÄS MER