Sökning: "sox regelverk"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden sox regelverk.

 1. 1. Regelbördan på Stockholmsbörsen - En studie om regleringars inverkan på avnoteringar från NASDAQ OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bardh Oskar; Erik Wester; [2015-07-08]
  Nyckelord :Regleringar; Avnoteringar; Attraktionskraft; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : DefinitionerInitial public offering (IPO)Den första försäljningen av ett företags aktier på den publika marknaden.AvnoteringHändelsen då ett börsbolags aktie tas bort från marknaden.Sarbanes-Oxley (SOX)Ett omfattande och för ämnet väl undersökt amerikanskt regelverk. LÄS MER

 2. 2. SOX i Sverige -En undersökning hur företag i Sverige uppfattar den amerikanska lagstiftningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Johansson; Sandra Orwén; [2012-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problem: SOX är en lagstiftning i USA som uppkom som ett svar på de finansiella företagsskandaler som uppstod i landet i början på 2000-talet. Denna lagstiftning kom till med syfte att återställa investerares förtroende för finansmarknaderna och kom att påverka alla företag som har värdepapper på den amerikanska finansmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Bra internkontroll tack vare SOX? Vardet värt kostnaderna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Brandell; Filip Johansson; [2009-09-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: I början av millenniet uppdagades Enron- och Worldcomskandalerna i USA, vilkaskulle få konsekvenser för den interna kontrollen i form av Sarbanes Oxley Act (SOX). En avde viktigaste delarna med SOX är paragraf (section) 404 som säger att revisorn ska granskaoch uttala sig om den interna kontrollen. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning : En kartläggning av styrelsers arbete med strategifrågori svenska börsnoterade bolag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Harris Ekoutsidis; Ernst Butti; [2009]
  Nyckelord :Bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Corporate governance intensified due to the corporate scandals in the USA which led to a new law the so called Sarbanes-Oxley Act (SOX).In 2005 the "Svensk kod för bolagsstyrning" (The Code) was introduced. The main purpose of The Code is to strengthen the confidence in Swedish companies quoted on the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER

 5. 5. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT – EN EMPIRISK STUDIE OM HUR SJU UTVALDA FAKTORER PÅVERKAR IMPLEMENTERINGSFASEN AV ERM

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Göranzon; Joakim Spanne; [2009]
  Nyckelord :risk; riskhantering; företagsövergripande riskhantering; the Sarbanes-Oxley ACT; COSO:s ramverk för företagsövergripande riskhantering;

  Sammanfattning : Som ett resultat av de stora företags- och redovisningsskandalerna i början av det här decennietskapades Sarbanes-Oxley Act (SOX). SOX är ett regelverk vars huvudsyfte är att öka trovärdighetenoch transparensen i den finansiella redovisningen. Bland annat regleras företagen att redovisa denrisk de ställs inför. LÄS MER