Sökning: "spåk"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet spåk.

  1. 1. Östermalms IP : Platsens betydelse i planeringsprocessen av en ny arena

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Niklas Olsson; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsen ämnar att behandla och beskriva varför platsen för den nya arenan för Djurgården Fotboll är så viktig utifrån supportrarnas perspektiv och var de anser att den bör ligga. För att nå denna målsättning har jag studerat olika forum för att se hur supportrarna har argumenterat i arenafrågan från 2006 fram till 2011. LÄS MER