Sökning: "spårvägssystem"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet spårvägssystem.

 1. 1. Planeringslogiker i spårvägssatsningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Louise Stihl; Zuzanna Ubysz; [2022]
  Nyckelord :Transporträttvisa; mobilitetsrättvisa; tillgänglighet; transporteffektivitet; transportsplaneringsprocess; spårvägssystem;

  Sammanfattning : Sociala hållbarhetsaspekter har blivit en viktig del av framtidens samhällsplanering. Utgångspunkten är att sätta människan i fokus och skapa möjligheter och förutsättningar till en god livskvalité. Ett välfungerande och rättvist transportsystem kan bidra till social hållbarhet och skapa bättre levnadsvillkor för människor. LÄS MER

 2. 2. Planera för framkomlighet med fokus på signalprioritering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Linus Bergman; [2021]
  Nyckelord :brt; bhls; tram; signal priority; tsp; passability; priority; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För skapa ett transporteffektivt samhälle kommer kollektivtrafiken att spela en allt större roll i framtidens transportsystem. Om kollektivtrafiken utgör ett reellt alternativ till bilen kan den bidra till både sänkta utsläpp av växthusgaser och marknära partiklar och bidra till en mer effektiv användning av stadens yta. LÄS MER

 3. 3. Suburban retrofitting : a useful strategy for swedish urban planners?

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Christoffer Jusélius; [2013]
  Nyckelord :suburban retrofitting; sweden; kungens kurva; densification; commercial areas; shopping malls; malls; Suburban retrofitting; sverige; kungens kurva; stadsplanering; förtätning; externhandelsområden; köpcentrum;

  Sammanfattning : There is an on-going generational shift related to car culture, occurring in the developed world. After decades of increased driving, a decline can now be seen in twenty of the developed countries. Moreover, one out of five regional shopping malls in America is either dead or likely to fail within the next five years. LÄS MER

 4. 4. Ett spårvägssystems förutsättningar som stadsbildande element : tillämpning för spårväg till Ensjön i Norrköping

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Johannes Nilsson; [2002]
  Nyckelord :Norrköping; spårväg; samordnad trafik- och bebyggelseplanering;

  Sammanfattning : Norrköping med närmare 100 000 invånare är en av få städer i Sverige med spårväg. En utbyggnad av systemet till Navestad har länge diskuterats. En detaljplan för spårvägsutbyggnad finns, men spårvägen är ännu inte byggd. Frågan har väckts igen, där man även diskuterar en dragning vidare till Ensjön. LÄS MER