Sökning: "spanska läroplanen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden spanska läroplanen.

 1. 1. ¡Que lo pases bien! En komparativ innehållsanalys : Konjunktiv och dess användning i läromedel för spanska för gymnasieskolan och vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Aleksandar Medak; [2023]
  Nyckelord :Grammatik; konjunktiv i spanska; kvalitativ text- och innehållsanalys; komparativ innehållsanalys; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att ta reda på hur konjunktiv ur ett komparativt och innehållsligt perspektiv beskrivs och behandlas i två läroböcker samt två grammatikböcker i spanska för gymnasieskolan och vuxenutbildning. Ytterligare ett syfte är att klargöra hur det som står i läroplanen för Moderna språk 4 relateras till de utvalda delar i dessa läroböcker och grammatikböcker. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i moderna språk på gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Beatriz Granda; [2020]
  Nyckelord :moderna språk; spanska; bedömning; formativ och summativ bedömning; återkoppling;

  Sammanfattning : Undersökningens resultat visar att bedömning är en naturlig komponent i lärandet och språkundervisningen. Informanterna möter både möjligheter och utmaningar i sitt bedömningsarbete i moderna språk. De använder formativ och summativ bedömning som ett komplement för varandra. LÄS MER

 3. 3. Den svarta legenden och begreppsanvändningen avurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker : En studie om representationen av upptäckten ochkoloniseringen av Amerika och benämningar påurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elsa Jensen; [2019]
  Nyckelord :den svarta legenden; la leyenda negra; läroböcker; spanska; urbefolkning; upptäckten av Amerika; koloniseringen av Amerika;

  Sammanfattning : Att få möjlighet att reflektera kring livsvillkor i länder där det spanska språket talas är ett av syftena för moderna språk både på högstadiet och gymnasiet. Eftersom det spanska språket är det språk som flest elever väljer att studera betyder det också att fler elever möter de spanska läroböckernas innehåll. LÄS MER

 4. 4. Språkeleven som kunde tala med texter. En studie om skönlitteratur som redskap för elevens kompetensutveckling i fyra läromedel i spanska 3

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofía García Nespereira; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur användningen av skönlitteratur visar sig relevant – eller inte – för elevens kompetensutveckling i fyra läromedel för Spanska 3. Mitt huvudsyfte är tvådelat. LÄS MER

 5. 5. Lärarens tolkning av ämnesplanen – en viktig länk mellan Skolverket och eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Svensson; [2016]
  Nyckelord :moderna språk; ämnesplan; kursplan; gymnasieskola; synligt lärande; constructive alignment; teacher thinking; måluppfyllelse; elevinflytande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgörs av två delar. Huvuddelen är en kurspresentation av Spanska steg 4 på gymnasiet som jag har utformat med utgångspunkt i aktuella styrdokument och med anpassningar till mina elevgrupper. Hänsyn har tagits till forskning om synligt lärande (John Hattie) och constructive alignment (John B. LÄS MER