Sökning: "spanska prov"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden spanska prov.

 1. 1. ¿Nuevo plan de estudio - nuevas actividades para evaluar en la destreza de expresión escrita? Análisis de las pruebas escritas de un manual escolar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Elowson; [2013-11-05]
  Nyckelord :skriftlig färdighet; bedömning; formativ bedömning; kommunikativ förmåga; expresión escrita; evaluación; evaluación formativa; competencia comunicativa;

  Sammanfattning : Som blivande lärare i spanska har jag intresserat mig för aktiviteterna som används i skriftliga prov för bedömning av den produktiva färdigheten, att skriva. Den nya läroplanen som trädde i kraft 2011 har i högre grad utgått från Europarådet referensramen för språk, GERS. LÄS MER

 2. 2. En studie av elevers svårigheter i språkinlärning : Problematiken i spanskan på gymnasiet och förslag till lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ana Garanto Palacin; [2013]
  Nyckelord :spanska; steg 3; problematik; betyg; resultat; lösningar;

  Sammanfattning : Detta examensarbetes undersökning har genomförts efter samtal med spansklärare och skolledarepå en gymnasieskola där det upplevs problem med spanska steg 3. Undersökningens syfte är attstudera anledningen till avhopp och till låga betyg i spanska steg 3. LÄS MER

 3. 3. Med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation... : Lärares upplevelser av bedömning av skriftlig produktion på de nationella proven i spanska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pierre Cato; [2013]
  Nyckelord :Nationella prov; Moderna språk; Spanska; Kunskapskrav; Läroplansteori; Skriftlig produktion;

  Sammanfattning : Denna studie är av kvalitativ karaktär och baseras på halvstrukturerade intervjuer med sex spansklärare i gymnasieskolan. Studiens syfte har varit att studera lärares syn på bedömning och betygsättning av elevers skriftliga produktion på de nationella provet i spanska utifrån ett läroplansteoretisk perspektiv och utifrån teorier om bedömning. LÄS MER

 4. 4. La evaluación formativa por medio de pruebas escritas ¿Hay rasgos formativos en el trabajo con pruebas escritas en español como lengua moderna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Hurtig; [2012-04-30]
  Nyckelord :La enseñanza de lenguas; La evaluación sumativa; Realimentación;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera hur stor påverkan den formativa bedömningen har på användandet av skriftliga prov i ämnet spanska samt att se vilka olika faktorer som negativt påverkar lärare att ej arbeta med formativ bedömning i större utsträckning.Metoden är kvalitativ och består av analyser av tre olika intervjuer med verksamma lärare inom ämnet spanska, samt analyser av skriftliga prov som skapats och använts i undervisningen av dessa lärare. LÄS MER

 5. 5. Röda Mattan visar vägen till internationellt samarbete : En undersökning om hur Alfombra Roja arbetar kommunikativt i Spanien och Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Strandgren; [2012]
  Nyckelord :kommunikation; interkulturell kommunikation; extern kommunikation; Alfombra Roja; Alfombra Roja;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att ta reda på eventuella skillnader i Alfombra Rojas sätt att kommunicera i brukstexter med sina kunder i Sverige jämfört med i Spanien, och om möjligt få en uppfattning om vad eventuella skillnader beror på. För att uppnå detta granskar och jämför jag texternas innehåll och kontext enligt Lennart Hellspong och Per Ledins analysmodell. LÄS MER