Sökning: "spanska som främmandespråk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden spanska som främmandespråk.

 1. 1. La interculturalidad en la enseñanza de español como lengua extranjera a través de la literatura infantil y juvenil. Un estudio cualitativo desde la perspectiva de cinco profesores de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Melissa Sakr; [2023-06-13]
  Nyckelord :literatura infantil y juvenil; interculturalidad; español como lengua extranjera; la escuela primaria en Suecia; barn- och ungdomslitteratur; interkulturalitet; spanska som främmandespråk; grundskolan i Sverige;

  Sammanfattning : Föreliggande studie analyserar interkulturalitet genom barn- och ungdomslitteratur i spanskundervisningen i den svenska grundskolan ur fem spansklärares perspektiv. Huvudsyftet med studien är att, genom semistrukturerade intervjuer, ta reda på hur spansklärarna resonerar kring det nämnda temat. LÄS MER

 2. 2. Interaktion i klassrummet : En jämförelse mellan en andraspråksklass och en främmandespråksklass

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lawin Ismail-Mustafa; [2022]
  Nyckelord :Interaktion; interaktionsmodeller; affektiva faktorer; språkinlärning; andraspråksklass; främmandespråksklass; svenska som andraspråk; spanska som främmandespråk; målspråksanvändning; modersmålsanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra interaktionen i en andraspråksklass med interaktionen i en spanska som främmandespråksklass, och att undersöka vilka olika interaktionsmodeller som kan hittas. Studien har utgått ifrån elevernas perspektiv och skiljer sig i detta avseende från tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. ¿Cómo? – Målspråksanvändning i språkklassrum : Hur lärare arbetar med utveckling av den kommunikativa förmågan vid undervisning i ett andra- eller främmandespråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Linda Joelsson; [2015]
  Nyckelord :Målspråk; Andraspråkstillägnande; Andraspråk; Främmandespråk; Kommunikativ förmåga;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar målspråksanvändningen i undervisningen av ett andra- och ett främmandespråk. Syftet med studien är att i en jämförelse analysera om lärarens metoder för målspråksanvändning som används i andraspråksklassrummet, där målspråket är det gemensamma språket, kan appliceras i främmandespråksklassrummet, där det gemensamma språket är landets officiella språk. LÄS MER