Sökning: "spansktalande"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet spansktalande.

 1. 1. EL USO Y EL SIGNIFICADO DE QUEDÓ MUDO Y SE QUEDÓ MUDO EN LAS VARIEDADES CHILENA Y COLOMBIANA. Un desafío para la comunicación intercultural y el aprendizaje ELE en español moderno

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emmy Pineiro Nordlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :spanska; SIK; quedar; quedarse; förändringsverb; interkulturalitet; kommunikation; spanska som främmande språk; språklig variation; verbos copulativos de cambio; interculturalidad; comunicación; ELE; variación lingüística; Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Det finns variation i användningen av förändringsverben quedar och quedarse i den spansktalande världen, vilket försvårar inlärningen av dessa i spanska som främmande språk och påverkar den interkulturella kommunikationen. Syftet med studien är att identifiera, beskriva och förklara variationen av användning och även betydelse av dessa verb i den chilenska och colombianska varieteten för att undersöka effekterna av denna variation i lärandet av spanska som främmande språk ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. I toppen av hierarkin : En studie om hur pedagoger förhåller sig till genus på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Becirovic; Lina Jegenstam Ott; [2017]
  Nyckelord :after-school program; school culture; gender; norm; interculturalism; standard critial education; fritidshem; skolkultur; genus; normer; interkulturalitet; normkritisk pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa hur pedagoger tänker kring och arbetar med genus på fritidshemmet. Frågeställningarna behandlar även hur genusordningen på skolan och skolkulturen påverkar verksamheten ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. La caricatura en el habla hispana: Propuesta metodológica para su abordaje en el registro coloquial.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lía Huerta Catalán; [2015-10-21]
  Nyckelord :spanska; Método; Caricatura; Máxima conversacional; Oposición de guiones; Intensificador; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Inom språket är användningen av humoristiska drag en av de funktioner som kännetecknar deninformella konversationen. I den spansktalande världen är karikatyren, som överdrift ochförlöjligande av referenten, en mycket förekommande resurs inom vissa språkliga varieteter. LÄS MER

 4. 4. MASKINÖVERSÄTTNING – FUNKAR DET? En komparativ studie av fel i maskinöversättningar från spanska till svenska med verktygen Google Översätt och Bing Översättare

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sofia Tidqvist; [2015-10-16]
  Nyckelord :spanska; översättning; maskinöversättning; ekvivalensnivåer; maskinöversättningsfel; Google Översätt; Bing Översättare;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka de fel som uppstår i maskinöversättningar av populärvetenskapliga artiklar, recept och turisttexter från spanska till svenska med Google Översätt och Bing Översättare. Felen som uppstått har delats upp utifrån Mona Bakers ekvivalensnivåer ord- och frasnivå, grammatisk nivå och textnivå. LÄS MER

 5. 5. Från svenska till spanska. Om vanliga överföringar i språkinlärningsprocessen på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Lilian Andino; [2015-07-29]
  Nyckelord :Transfer; Språkinlärning; Strategier; Interimspråk;

  Sammanfattning : Efter ett antal år nyfikenhet kring de fel som svensktalande elever gör när de använder sig av spanska på högstadiet, bestämde jag mig för att undersöka närmare vilka fel som förekommer oftast när de skriver. Genom att analysera felen hade jag också som mål att få svar på i vilken utsträckning deras modersmål är inblandat när de gör dessa fel samt om felen är ett hinder vid kommunikationen. LÄS MER