Sökning: "spatial förmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden spatial förmåga.

 1. 1. “Can someone tell me the way” : A study on human wayfinding behaviour under incorrect information

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Roisin Devlin; Filippo La Greca; [2019]
  Nyckelord :spatial navigation; human navigation; wayfinding; virtual environment; gender differences; männsklig navigering; VE; könsskillnader;

  Sammanfattning : Finding the right path is a key aspect for successful navigation through the environment, with technologies such as the Global Positioning System (GPS) having improved this. However, human navigators can still be met with incorrect information either from devices or peers. The literature on how individuals then successfully navigate is limited. LÄS MER

 2. 2. THE EFFECTS OF VISUAL SUPPORT BY A THREEDIMENSIONAL STAIRCASE MODEL ON INDOOR NAVIGATION AND SPATIAL ORIENTATION DURING VERTICAL MOTION

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Larsson; Pauline Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Indoor navigation; spatial ability; vertical motion; visual aid; Inomhusnavigering; spatial förmåga; vertikal rörelse; visuellt hjälpmedel;

  Sammanfattning : Vertikala strukturer i byggnader har blivit väldigt vanligt och mer komplexa, därmed ökar vikten av wayfinding. Syftet med denna studie var att undersöka om en tredimensionell modell av en spiraltrappa ökar spatiala orienteringen när man rör sig vertikalt via den motsvarande existerande trappan. LÄS MER

 3. 3. Ekosystemtjänster i svenska kommuner : Implementering av begreppet i dagligt arbete och beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem services; Sustainable development; Decision making; Municipalities; Sweden; Ekosystemtjänster; Hållbar utveckling; Beslutsfattande; Kommuner; Sverige;

  Sammanfattning : Idag lever människan, som följd av bland annat en ökad befolkningsmängd och allt mer ohållbara konsumtionsmönster, långt över jordens kapacitet. Detta leder till degradering av jordens ekosystem och den biologiska mångfalden vilket i sin tur påverkar dess förmåga att leverera ekosystemtjänster som människan är direkt beroende av. LÄS MER

 4. 4. Den abstrakta matematikens påverkan på elevers motivation i mellanstadiet : En experimentell studie om abstraktionsnivåernas effekter på pojkars och flickors motivation i matematikens geometriundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Julia Brandt; Maria Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genus; motivation; matematik; grundskola; mellanstadiet; flickor; pojkar; självtillit; prestation; abstrakt; konkret; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att pojkars och flickors motivation till matematikämnet påverkas olika vad gäller självbilden, självförtroendet samt av de stereotypiska uppfattningar om matematik som omgivningen bidrar till. Forskningen visar en nedåtgående trend i mellanstadiet för elevers motivation i matematikämnet samt att flickor har sämre motivation till ämnet än pojkar. LÄS MER

 5. 5. Wayfinding och visuell kommunikation på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Andersson; [2018]
  Nyckelord :Wayfinding; wayfinding strategies; visuell kommunikation; grafisk kommunikation; Mollerup; spatial förmåga; orienteringsförmåga; vägledning;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain knowledge about how personnel at public libraries describes how they work with visual communication. That is, working with signs, posters, maps, digital information on monitors and so on, so that the users easily will find their way around the library and get aware of the libraries various services and upcoming events. LÄS MER