Sökning: "spatial förmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden spatial förmåga.

 1. 1. Vardagslivet i skuggan av den moderniserade staden: En fallstudie av ett förflyttningsprojekt i Colombo

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kristoffer Skill; Malin Wickström; [2020]
  Nyckelord :Modernization; Neoliberalism; Displacement; Social control; Social space; Informality;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie som berör ett förflyttningsprojekt av invånare i informella bosättningar, allmänt känt som slumområden, i Sri Lankas kommersiella huvudstad Colombo. FN:s hållbarhetsmål för Agenda 2030 belyser utvecklingen av den informella bostadssektorn som ett problem i flera utvecklingsländer, däribland Sri Lanka. LÄS MER

 2. 2. Var hamnar jobben? : En kvantitativ studie över arbetsplatslokaliseringar i Stockholms län utifrån teorin om spatial mismatch

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Gustav Olsson; [2020]
  Nyckelord :Spatial mismatch; rumslig felmatchning; GIS; tillgänglighet; segregation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka arbetsmarknadsfenomen som tyder på förekomst av spatial mismatch i Stockholm. Då det finns en avsaknad av forskning rörande rumslig felmatchning har det varit ett lämpligt och relevant undersökningsområde. LÄS MER

 3. 3. Selection and characterization of bispecific ADAPT molecules for enhanced biodistribution in cancer therapy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jesper Borin; [2020]
  Nyckelord :ABD; ADAPT; HER2; CEACAM6; HSA; Phage display; Cancer therapy; Spatial bispecificity; Half-life extension; Biodistribution;

  Sammanfattning : Established biopharmaceuticals such as antibodies and derivatives thereof are relatively large. In cancer therapy, this creates a steep drug concentration gradient within tumors, leaving cells far from blood vessels effectively untreated. LÄS MER

 4. 4. Deinterleaving of radar pulses with batch processing to utilize parallelism

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Emma Lind; Mattias Stahre; [2020]
  Nyckelord :Cluster analysis; DBSCAN; Parallelization; Signal Separation; Unsupervised learning; Klusteranalys; DBSCAN; Parallellisering; Signal Separation; Oövervakat lärande;

  Sammanfattning : The threat level (specifically in this thesis, for aircraft) in an environment can be determined by analyzing radar signals. This task is critical and has to be solved fast and with high accuracy. The received electromagnetic pulses have to be identified in order to classify a radar emitter. LÄS MER

 5. 5. Vad kommer 1 % höjning av krontäckningsgraden få för effekt för Möllevångens lokalklimat? : en analys av projektet Grönare Möllan med fokus på ekosystemtjänsten temperaturreglering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Clara Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :urban värmeö; yttemperatur; strålningstemperatur; trädkrontäckning; temperaturreglering;

  Sammanfattning : Uppsatsen innefattar en vetenskaplig analys av den faktiska effekten av att höja trädkrontäckningsgraden i en urban miljö i Malmö mätt i ekosystemtjänsten temperaturreglering. Bakgrunden är projektet Grönare Möllan som drivs av Malmö stad och omfattar en plantering av 163 nya träd inom området Möllevången som är 53 hektar stort, vilket enligt kommunens egna beräkningar kommer höja krontäckningsgraden med 1 %. LÄS MER