Sökning: "special education"

Visar resultat 1 - 5 av 1493 uppsatser innehållade orden special education.

 1. 1. Specialpedagogers samverkan med vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Shadia Hassoun; Shierin Qadan; [2023]
  Nyckelord :Förebyggande; hälsofrämjande; samverkan; specialpedagog; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Hassoun, Shadia och Qadan, Shierin (2023). Specialpedagogers syn på samverkan med vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. . LÄS MER

 2. 2. Matematikängslan - bryt onda cirklar : Faktorer i det förebyggande arbetet i matematikundervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Lennartsson; Pernilla Söderqvist Olsson; [2023]
  Nyckelord :Matematikängslan; matematiska prestationer; matematisk lärmiljö; relationer; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Lennartsson, J. & Söderqvist Olsson, P. (2023). Matematikängslan – bryt onda cirklar. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser av särskildaundervisningsgrupper : En intervjustudie från mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marcus Franzén; [2023]
  Nyckelord :Elevröster; En skola för alla; Exkludering; Inkludering; Specialpedagogik; Stigma; Stämplingsteori;

  Sammanfattning : Franzén, M. (2022). Erfarenheter från särskilda undervisningsgrupper -En intervjustudie med elever på mellanstadiet. (Experiences from special education groups – An interview study with students in middle school). LÄS MER

 4. 4. Att lägga ett pussel : En kvalitativ studie om skolorsarbete med identifikation av och stödjande insatser för nyanlända elever i misstänkta språk-, läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marlene Sevä; Anna-Lotta Fahlström; [2023]
  Nyckelord :newly arrived pupils; bilingualism; reading and writing difficulties; second language development; nyanlända; flerspråkighet; språk-; läs- och skrivsvårigheter; andraspråksutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how schools identify and support newly arrived students in language developmental and/or reading and writing related difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which eight teachers and special education needs teachers participated. LÄS MER

 5. 5. En förskola för alla : En kvalitativ studie om inkludering i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Engstrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolverket (2021b) skriver att förskolan ska vara likvärdig för alla. För att kunna uppfylla detta krävs utbildad personal och resurser utifrån barnens behov. Resultatet i min studie visar att samtliga respondenter anser att förskolorna har brister i att anpassa verksamheten så att alla får samma utbildning. LÄS MER