Sökning: "special needs education practice"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden special needs education practice.

 1. 1. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärares upplevelse av hur de kan främja fysisk aktivitet i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Wilma Hedvall; Fanny Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Physiotherapy; physical activity; physical education; school physioterapist; physical activity in school; student health; Fysioterapi; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; skolfysioterapeut; fysisk aktivitet i skolan; elevhälsan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar rör på sig allt mindre vilket medför negativa hälsokonsekvenser både fysiskt och psykiskt. Denna population spenderar stor del av dagarna i skolan vilket ger idrottsläraren en viktig roll i att främja fysisk aktivitet hos eleverna. LÄS MER

 3. 3. Studiero i den svenska skolan : En studie av lärares uppfattningar om studiero i årskurserna 6-9

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tommy Sandström; [2022]
  Nyckelord :studiero; specialundervisning; disciplin;

  Sammanfattning : A calm environment, conducive to learning, is one of the most basic prerequisites for good learning. This study has an important special education focus as good studies are of particular importance for students with special needs. LÄS MER

 4. 4. Garanterade tidiga stödinsatser i läsning - en inblick i praktiken : Hur några speciallärare och lärare utformar läsundervisning i årskurs F-3 med fokus på elevers rätt till specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anneli Brandt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Differentierad och inkluderande undervisning : Specialpedagogisk handledning för en jämlik skola

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lotta Nilsson; [2022]
  Nyckelord :differentiated instruction; inclusion; SENCo; special educational guidance;

  Sammanfattning : The content in this study is about special educational guidance and how it contributes to inclusion through development of a differentiated instruction (DI). The study is based on previous research in three areas: inclusion, differentiated instruction and special education guidance. LÄS MER