Sökning: "special pedagogy."

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden special pedagogy..

 1. 1. Bra kan bli bättre : Förskollärarperspektiv på utmaningar, svårigheter och framtida förändringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Children in need of special support; curriculum theory; framework factor theory; preschool; preschool teacher s perspective; special pedagogy.; Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskollärarperspektiv; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Som följd av tidigare erfarenheter och brister i den tidigare forskning som sökts fram kring ämnet valdes studiens syfte som blev att skapa en djupare förståelse samt lyfta fram svårigheter och utmaningar som förskollärare har stött på i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet är även att synliggöra de förändringar som anses skulle behövas. LÄS MER

 2. 2. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 3. 3. "Vissa tycker att delaktighet är att bara komma till lektionen" : En studie om högstadieelevers syn på delaktighet inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Arvid Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Participation; Physical education; PE teacher; Inclusion; Pedagogy; Interviews; Health; Relationships; Delaktighet; Idrottsundervisning; Högstadiet; Idrottslärare; Delaktighetsmodell; Pedagogik; Idrott och hälsa; Intervju; Inkludering; Relation;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om elevers perspektiv på delaktighet i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9. Eftersom det är känt att lärare saknar ett gemensamt synsätt på vad delaktighet är, är det viktigt att också undersöka vad elever i högstadiet uttrycker om delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Inkludering i förskolan : Förskollärares uppfattningar om arbetet med inkludering i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Linn Björk; [2022]
  Nyckelord :phenomenography; preschool; preschool teachers; inclusion; inclusive learning environments; fenomenografi; förskola; förskollärare; inkludering; inkluderandeläromiljö;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge of how preschool teachers describe the work with inclusion in practice. Based on the purpose, four questions were formulated. The study was based on a phenomenographic method set to highlight variations of conceptions of inclusion and its working methods. LÄS MER

 5. 5. Glosor som metod för ordinlärning i ämnet engelska i åk 4-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Josefine Bergström; Veronica Dahlin; [2022]
  Nyckelord :språklig sårbarhet; ordinlärning; glosinlärning; engelska;

  Sammanfattning : Learning a new language comprises learning new words. Swedish students study English as a foreign language and as a compulsory subject in school from the first year to year nine. Swedish students also need to pass English to get admitted to upper-secondary school. LÄS MER