Sökning: "specialfonder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet specialfonder.

 1. 1. Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare : En analys av regleringens ändamålsenlighet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Helena Liljenberg; [2019]
  Nyckelord :Alternativa investeringsfonder; AIF-Fonder; ETF-fonder; specialfonder; riskkapitalfonder; marknadsföring; icke-professionella investerare; AIFMD; LAIF; ändamål; ändamålsenlighet; de lege ferenda;

  Sammanfattning : I kölvattnet av finanskrisen 2008 har regleringen på det finansiella området ökat markant. En del av den finansiella marknaden som varit nästintill oreglerad innan 2008 års finanskris är verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). LÄS MER

 2. 2. Undantag från mervärdesskatt för förvaltning av särskilda investeringsfonder : Den svenska regleringens tolkning och tillämpning i en EU-rättslig kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :mervärdesskatt; särskilda investeringsfonder; värdepappersfonder; specialfonder; direktivkonform tolkning; direkt effekt; undantag; förvaltning; fonder; EU-rätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks tolkningen och tillämpningen av undantaget från mervärdesskatt för förvaltning av särskilda investeringsfonder ur en EU-rättslig synvinkel. I svensk lagstiftning finns undantaget stadgat i 3 kap. 9 § ML. Motsvarande artikel i mervärdesskattedirektivet är art. LÄS MER

 3. 3. Omfattas svenska värdepappers- och specialfonder av skatteavtal? : Betydelsen av rekvisitet skattskyldig vid skatteavtalstolkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Berglund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Uppfyller värdepappersfonder och specialfonder rekvisitet skattskyldig i skatteavtal?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Cartne; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I art. 4 OECD:s modellavtal fastställs begreppet hemvist och i artikeln anges att en person anses ha hemvist om denne enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Art. LÄS MER

 5. 5. Mervärdesskatt undantaget för förvaltning av investeringsfonder : Tillämpningssvårigheter avseende 3 kap. 9 § 3 st. 2 p. Mervärdesskattelagen medför rättsosäkerhet

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Christoffer Olsson; [2013]
  Nyckelord :Exemption from value added tax; value added tax; VAT; manage-ment; investment funds; mutual funds; special funds; Undantag för mervärdesskatt; mervärdesskatt; moms; förvaltning; investeringsfonder; värdepappersfonder; specialfonder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER